Enfòmasyon sou Randevou Vaksen

Nan moman sa a, nou regrèt nou pap kapab pran demann pou nouvo randevou vaksinasyon yo. Jan vaksen nou an ap pèmèt, nou ap kontakte pasyan ki kalifye yo ak manm kominote yo pou pran randevou. Si w ap chèche pran yon randevou vaksen, tanpri konsidere opsyon vaksinasyon yo atravè Eta New York la ak Vil New York.

Tout  vaksinasyon dezyèm dòz yo ak vaksinasyon anplwaye yo ap kontinye fèt jan sa te pwograme a.

Mount Sinai ap kontinye respekte tout randevou ki pou dezyèm dòz yo epi li angaje l pou bay yon dezyèm dòz vaksen COVID-19 a tout moun ki te resevwa premye dòz yo nan yon etablisman Sistèm Sante Mount Sinai. Sepandan, an tout konfòmite ak gid eta a, nou malerezman pap kapab resevwa demann dezyèm dòz yo nan men moun ki te resevwa premye dòz yo a yon lòt kote. Si w te resevwa premye dòz ou a yon lòt kote ki pa Mount Sinai epi ou bezwen yon dezyèm dòz, tanpri kontakte kote sa yo pou yo ka ede w:

Vil New York: 311 oswa 877-VAX-4NYC (877-829-4692)
Eta New York: 1-833-NYS-4VAX (833-697-4829)

Si ou te resevwa Dòz 1 an nan Mount Sinai epi yo te ba w randevou pou vin pran Dòz 2 a, nou ankouraje w respekte randevou ou a. Sepandan, si ou:

  • Bezwen pran yon lòt randevou akòz yon ijans
  • Kwè yo te anile Dòz 2 ou a pa erè

Tanpri rele nou nan 646-605-5760. Liy sa a PA pou kesyon jeneral sou vaksen an oswa nouvo randevou yo.

Tanpri sonje Eta New York la pou kounya egzije prèv rezidans oswa prèv travay nan eta a pou moun lan ka pran vaksen an isit la, epi ou dwe ranpli Fòm pou Vaksinasyon kont COVID-19 la nan Eta New York la epi montre ou kalifye pou pran vaksen an. Nou dwe resevwa konfimasyon kalifikasyon w lan pou nou ka ba w vaksen an.

Pou jwenn plis detay sou obligasyon ki nan dokiman an,  klike isit la epi ale nan “Vaccination Instructions” (Enstriksyon pou Vaksinasyon an).

Si ou pran aspirin regilyèman, asetaminofèn (pa egzanp, Tylenol), oswa ibipwofèn (pa egzanp, Motrin, Advil) pou lòt pwoblèm medikal, kontinye fè sa jan doktè ou a mande w pou fè sa oswa jan sa nesesè pou ou a. Sinon, pa pran medikaman sa yo anvan ou pran vaksen an. Lè w ap pran medikaman san preskripsyon menm jan ak sa yo anvan ou pran yon vaksen sa ka diminye repons iminitè ou a ak vaksen an, sa ki fè li vin pa twò efikas. Apre vaksinasyon an, ou ka pran yon medikaman san preskripsyon jan sa nesesè pou ou pou ka jere efè endezirab vaksen an.

Daprè gid Eta New York la, n ap kontinye vaksinen anplwaye nou yo ki kalifye epi fakilte ak anplwaye volontè nou yo.

Rekòmandasyon Depatman Sante Eta New York la (the New York State Department of Health) te aranje a te vin chanje rapidman - epi nou angaje nou pou bay dènye enfòmasyon yo. Tanpri, pran pasyans epi pa rele biwo doktè ou a oswa etablisman nou yo konsènan randevou pou vaksinasyon kont COVID-19 la nan moman sa a.