Verite ak Resous sou Coronavirus (COVID-19)

Pandan tout peryòd epidemi COVID-19 la ap fè ravaj nan New York, Mount Sinai te toujou la ap travay an premye plan pou l bay swen ak fè rechèch sou maladi a. Nou ede yon pakèt moun retabli apre viris la, epitou pandan tout peryòd sa a nou aprann anpil bagay—sou kijan viris la reyaji ak kijan pou n trete l. Nou angaje nou pou n pataje enfòmasyon sa a avèk ou osito nou dekouvri l.

Anplis, ou pral aprann kijan pou resevwa swen nan Mout Sinai, kijan pou pwoteje tèt ou kont COVID-19, politik pou vizitè nou an, ak anpil lòt ankò. Ou pral remake ke nou aktyalize enfòmasyon nou yo souvan pou nou reponn ak sitiyasyon sa a kap chanje a.

Mount Sinai te byen prepare pou l pote rezidan New York yo sekou. Espesyalis pou maladi enfektyez nou yo resevwa fòmasyon e yo ekipe pou yo bay pasyan ki gen maladi konplike tankou COVID-19 yo swen, e yo gen pwosedi anplas pou ede w jwenn swen w bezwen an, tankou sèvis vityèl nou an Mount Sinai Now.

Mizajou Enpòtan pou Pasyan Nou yo

Pandan tout peryòd epidemi COVID-19 la, Mount Sinai Health System nan angaje l pou l ba w dènye enfòmasyon yo tankou kijan pou w jwenn swen nan Mount Sinai, kijan pou w pwoteje tèt ou kont COVID-19, politik pou vizitè nou yo, ak anpil lòt bagay. Ou pral remake ke nou aktyalize enfòmasyon nou yo souvan, pou nou reponn ak sitiyasyon sa a kap chanje a.

Egzanpsyon pou Egzijans Karantèn Eta Nouyòk pou Pasyan yo

Eta Nouyòk anonse li pral fè yon eksepsyon nan règ sou karantèn li yo pou pasyan kap vwayaje vini isit, ansanm ak konpayon yo a, pou swen medikal nesesè.

Pasyan ansanm avèk konpayon yo, kap soti nan yon eta kote to pwopagasyon kominotè COVID-19 la wo anpil, ka vwayaje vini isit la malgre lòd karantèn nan, "pou yon pwosedi medikal, pwosedi elektif, oswa pou lòt randevou ke yo pa kapab ranvwaye," selon Depatman Sante eta a. Pasyan ansanm avèk konpayon yo dwe rete an karantèn eksepte si li nesesè pou yo pou yo vwayaje poutèt swen medikal, epi se pou konpayon yo respekte politik pou vizitè yo pandan yo nan etablisman nou yo.

Ou kapab jwenn plis enfòmasyon sou politik sou karantèn nan Nouyòk la, ansanm ak yon lis eta ki konsène yo, sou sitwèb NYS la

Politik Pou Vizitè

Mount Sinai ap resevwa vizitè nan lopital yo, avèk tou nan Sal Dijans yo. Pou moun k ap vizite sit anbilatwa nou yo, tanpri gade nanpolitik pou vizitè pou sit anbilatwa. Men politik pou vizitè ki etabli nan Mount Sinai Health System:

Anvan Vizite Ou

 • Tout vizitè oblije gen laj 18 lane oswa plis.
 • Nou pral fè depistaj sentòm COVID-19 pou tout vizitè lè yo vini nan lopital la. Kèlkeswa moun ki gen sentòm COVID-19 oswa ki te rete bò kote yon moun ki gen COVID-19, nou pap kite l antre.
 • Tout vizitè dwe mete yon mask chirijikal pandan vizit yo. Nou entèdi moun mete mask ki gen valv. Si vizitè a pa gen yon mask oswa si li gen yon mask ki gen valv, lopital la ap ba l yon mask. Lè vizitè yo fin konplete kontwòl tanperati a avèk pwosesis depistaj la, y ap mande vizitè yo pou yo bay non yo, enfòmasyon kontak yo ak non pasyan y ap vin vizite a.
 • Vizitè yo oblije lave men yo ak savon e ak dlo, oswa yo ka itilize dezenfektan pou men, anvan yo antre soti nan chanm moun pwòch yo a.
 • Si gen nesesite, nap bay vizitè yo mete ekipman pwoteksyon pèsonèl (PPE). Vizitè yo oblije mete ekipman pwoteksyon pèsonèl (PPE) ki apwopriye toutantout tan epi nap montre yo kijan pou yo mete l ak retire l kòrèkteman.

Pandan Vizit Ou

 • Pasyan yo otorize pou yon gen sèlman yon vizitè alafwa ak yon total de vizitè sèlman pa jou.
 • Pasyan ki entène yo gen dwa pou yon resevwa vizit chak jou.
 • pou yon total katrèdtan, tandiske pasyan ki nan Sal Dijans yo, gen dwa pou yo resevwa vizit pou yon total dezèdtan. Lè vizitè yo ap vizite yon pasyan ki entène, yo oblije rete nan chanm pasyan an pandan tout tan vizit la amwenske anplwaye lopital la mande yo soti.
 • Vizitè yo pa ka rete pandan pwosedi yo ni nan sal reyanimasyon an, sòfsi se akouchman, swen pedyatri, ak pasyan ki gen defisyans entelektyèl, devlopmantal oswa koyitif.

Si gen vizitè ki pa suiv kondisyon sa yo, nap mande yo soti.
Lè Vizit Lopital yo

 • Mount Sinai Brooklyn: 10:00 am - 5:00 pm
 • Mount Sinai Beth Israel: 10:00 am - 6:00 pm
 • The Mount Sinai Hospital: 10:00 am - 6:00 pm
 • Mount Sinai Morningside: 12:00 pm - 6:00 pm
 • Mount Sinai Queens: 09:00 am - 6:00 pm
 • Mount Sinai West: 10:00 am - 6:00 pm
 • Mount Sinai South Nassau: 4:00 pm - 8:00 pm

N ap mande pou tout vizitè yo respekte règleman Eta New York yo sou karantèn nan pou sa k ap vwayaje soti nan zòn ke yo konsidere kòm “zòn sansib” yo. Si w te vwayaje ale nan yon zòn “sansib” nan 14 jou ki sot pase yo, ou pa p gen otorizasyon pou w antre.

Yon eksepsyon pou règleman sa a se:

 • pou moun ki akonpanye yon pasyan k ap suiv yon pwosedi medikal, yon pwosedi elektif oswa ki gen yon lòt randevou ke yo pa ka ranvwaye pou yon lòt dat.
 • pou moun ki akonpanye yon pasyan ki te vwayaje soti nan yon "zòn sansib" pou yon pwosedi esansyèl
 • sitiyasyon kote pasyan an nan faz tèminal.

Pasyan yo ansanm avèk moun ki akonpanye yo dwe rete an karantèn eksepte si li nesesè pou yo vwayaje poutèt swen medikal, epi moun ki akonpanye pasyan yo dwe respekte politik pou vizitè yo pandan yo nan etablisman nou yo.

Tanpri note, pou n asire sekirite anplwaye, pasyan ak vizitè yo, nou ka modifye politik pou vizitè a.
MIZAJOU SOU POLITIK POU VIZITÈ – 10/1/2020

Politik Pou Vizitè Sant Anbilatwa

Gid MSHS pou Vizitè nan Sant Anbilatwa yo pandan Pandemi COVID-19 la
Aktyalize: 14/08/2020

Y ap limite vizitè nan milye anbilatwa yo pandan pandemi COVID-19 la pou asire yo respekte distans sosyal la kòmsadwa nan pratik yo selon rekòmandasyon aktyèl gouvènman an.

Vizitè yo pa ka akonpanye pasyan ki gen randevou anbilatwa ki te pwograme yo sof si yo reponn ak egzijans sa yo:

 • Pasyan ki nesesite moun ki pou ba yo sipò pandan vizit yo, pa egzanp, popilasyon pedyatrik la, pasyan onkoloji yo, popilasyon moun aje a, pasyan ki gen vizit obstetrik ak pasyan ki gen andikap entèlektyèl, koyitif oswa devlòpmantal.
 • Pasyan ki pwograme pou chiriji anbilatwa yo gen dwa ak yon sèl vizitè pou aspè admisyon pou swen yo. Vizitè a pa ka prezan pandan pwosedi a oswa pandan moman rekiperasyon an. Yo ka retounen apre operasyon an pou yo vin chèche pasyan an.

Depistaj Vizitè Avan Vizit la:

 • Tout vizitè oblije gen laj 18 lane oswa plis.
 • Nou pral fè depistaj pou sentòm COVID-19 pou tout vizitè lè yo rive nan etablisman an. Nenpòt moun ki gen sentòm COVID-19 yo oswa ki te ekspoze ak li oswa k ap viv ak yon moun yo te dyagnostike ak COVID-19 nan espas 14 denyè jou sa yo, nou p ap otorize moun sa yo pou yo antre.
 • N ap mande pou tout vizitè yo respekte règleman Eta New York yo sou karantèn nan pou sa k ap vwayaje soti nan zòn ke yo konsidere kòm “zòn sansib” yo. Si w te vwayaje ale nan yon zòn “sansib” nan 14 jou ki sot pase yo, ou pa p gen otorizasyon pou w antre.

Yon eksepsyon pou règleman sa a se:

 1. pou moun ki akonpanye yon pasyan k ap suiv yon pwosedi medikal, yon pwosedi elektif oswa ki gen yon lòt randevou ke yo pa ka ranvwaye pou yon lòt dat. 
 2. pou moun ki akonpanye yon pasyan ki te vwayaje soti nan yon "zòn sansib" pou yon pwosedi esansyèl
 3. sitiyasyon kote pasyan an nan faz tèminal.

Pasyan yo ansanm avèk moun ki akonpanye yo dwe rete an karantèn eksepte si li nesesè pou yo vwayaje poutèt swen medikal, epi moun ki akonpanye pasyan yo dwe respekte politik pou vizitè a pandan yo nan establisman nou yo.

 • Tout vizitè dwe mete yon mask chirijikal sou nen yo ak bouch yo pandan tan vizit yo a. Si vizitè a pa gen yon mask oswa si sa l ap itilize a sal, andomaje oswa gen yon vav, lopital la ap ba l yon mask chirijikal. Nou pa otorize okenn lòt kategori mask, ki enkli, mask ak vav yo, elatriye.
 • Y ap mande vizitè yo pou yo pratike ijyèn men yo anvan yo antre nan etablisman an.

Tanpri note, pou n asire sekirite anplwaye, pasyan ak vizitè yo, nou ka modifye gid pou vizitè sant anbilatwa a.

Enfòmasyon pou Pasyan

Mount Sinai ap pèmèt ou resevwa swen—pi fasilman—e san danje. Si w panse ou ka gen COVID-19, ou ka resevwa swen byen rapid atravè sèvis swen pa videyo ak sou entènèt nou ofri yo atravè Mount Sinai Now Virtual Care. Si pami sentòm ou yo ou gen lafyèv, tous, oswa souf ou kout, oubyen si w te gen kontak de prè ak yon moun yo konfime oswa yon moun yo potansyèlman dyagnostike ak COVID-19 nan 14 jou ki sot pase yo, sa a se yon fason rapid pou jwenn swen w bezwen an san danje. Nou pran anpil prekosyon pou n asire n enstalasyon nou yo gen leplis sekirite posib, e sa pral ede n gide w nan lokal ki pi apwopriye pou w resevwa swen. Poutèt epidemi a, nou chanje dat konsiltasyon woutin ak pwofesyonèl swen sante nou yo oswa nap ofri vizit yo sou videyo.

Si w pa genyen COVID-19, men w vle pran yon randevou woutin ak yon doktè, ou kapab pwograme yon vizit sou videyo fasilman nan MyChart. Si w bezwen plis enfòmasyon, tanpri rele pwofesyonèl swen sante w la.

Selon yon direktiv ki soti nan Depatman Sante ak Ijyèn Mantal nan Vil New York (New York City Department of Health and Mental Hygiene), Mount Sinai Health System nan pa gen pèmisyon pou l teste pasyan ki pa gen okenn sentòm oswa ki gen sentòm lejè, pou COVID-19.

Tès la pap chanje fason nou trete maladi w la. Kit ou gen COVID-19 oswa yon lòt maladi sezonye tankou lagrip, men sa nou konseye w:

 • Rete chita lakay ou, epi sèl lè pou soti se si w bezwen swen medikal
 • Izole w nan yon chanm apa anndan lakay ou pou pa rete bò kote lòt moun ki nan kay la
 • Itilize yon twalèt apa, si posib; nan leka kontrè, dezenfekte twalèt la lè w fin itilize l
 • Se pou tout moun lave men yo regilyèman ak dlo e ak savon oswa ak dezenfektan pou men ki abaz alkòl
 • Jete klinèks ou fin itilize yo nan yon poubèl ki gen sache plastik ladann

Si w ta renmen konsilte yon doktè konsènan sentòm ou yo, tanpri itilize sèvis vityèl nou an, Mount Sinai NOW kòm premye etap. Ou ka kominike atravè mesaj tchat ak yon doktè sou telefòn entelijan w (smatfòn) oswa sou òdinatè pèsonèl ou, itilize yon apèl videyo, vizit sou entènèt, oswa Tèks-pou-Tchat. Konsa nap asire ou resevwa swen ki apwopriye.

Èd pou COVID-19
Si oumenm oswa yon moun pwòch ou gen kesyon sou sentòm COVID-19 yo, sou tès yo oswa tretman yo, ou kapab voye yon tèks ki di 4-SINAI (474624) apatide nenpòt aparèy pou w jwenn repons.

Pou nenpòt kesyon w genyen apre w fin resevwa rezilta tès COVID-19 ki negatif, ou kapab rele 646-605-5959 pou w jwenn plis konsèy.

Operasyon ki Pa Ijan (Elektif) nan Mount Sinai

Efektif 9 jen 2020, eta New York ap pèmèt kounyeya pou nou fè operasyon ki pa ijan (operasyon elektif) ke yo te oblije kanpe sou yo akòz kriz COVID-19 la. Kounyeya nou kapab fè operasyon ki pa ijan (operasyon elektif) yo nan lopital Moun Sinai Health System yo, nan klinik doktè yo ak nan sant operasyon anbilatwa yo. Ekip nou yo nan tout Sistèm Sante a ap travay pou garanti yon anviwònman ki san danje, konsa pasyan yo kapab vini pran swen yo bezwen an, ak kè poze.

Siveyans adistans pou COVID-19

Precision Recovery se yon nouvo aplikasyon Mount Sinai kreye pou swiv moun ki gen sentòm COVID-19. Aplikasyon sa a pèmèt doktè yo swiv sentòm pasyan an adistans toulejou epi doktè a ka ajiste tretman an si gen nesesite, ikonpri voye pasyan an lopital si sentòm yo vin pi mal.  Lè li nesesè, yo fè konsiltasyon yo sou videyo oswa nan telefòn. Si w ta renmen enskri antanke pasyan, voye yon tèks ki gen non w ak "Precision Recovery" nan 332-213-9130.

Anilasyon Aktivite Piblik yo: Pou n ka pran leplis prekosyon posib, efektif leplito ke posib, men pa pita ke madi 10 mas, nap enpoze yon règleman tanporè kote nap anile tout konferans, tout aktivite ak tout reyinyon an pèsòn kap gen anpil moun, toupatou nan Mount Sinai Health System, e si posib, nap ofri yon altènativ vityèl. Sa nap anile yo se seyans syantifik, klas ansèyman, reyinyon administratif ak reyinyon klinik. Pou n ka byen klè, Mount Sinai Health System, ansanm ak Icahn School of Medicine nan Mount Sinai ap rete louvri selon règleman sa a. Nap senpleman limite kantite rasanbleman moun epi nap limite kantite vizitè yo.

Sèvis Jiridik pou Pasyan yo Pandan COVID-19

Mount Sinai Medical Legal Partnership (MSMLP) bay pasyan ki pi vilnerab nan Mount Sinai, sèvis legal gratis pou adrese ak rezoud pwoblèm legal ak pwoblèm sosyal ki byen souvan lakòz movèz sante.

MSMLP la pou l ede pasyan yo ak sa yo bezwen sou plan legal pandan kriz sa a. Sèten pasyan ka gen kesyon sou dwa pou gen benefis asirans chomaj, ekstansyon viza, benefis leta, planifikasyon davans, ak gad legal timoun, pami lòt bagay.

MSMLP fè aranjman pou l bay pasyan ki gen revni ki ba yo, sèvis legal ki konfidansyèl pandan kriz COVID-19 la. Pasyan yo ka kontakte patnè nou an, Legal Health nan (929) 356-9586 oswa legalhealthtriage@nylag.org. Yap reponn apèl yo de lendi a vandredi, de 9:00am-5:00pm.

Kijan pou Chèche Jwenn Tretman pou Coronavirus (COVID-19)

Si w panse ou te gen kontak ak yon moun ki te fenk vwayaje nan yon peyi ki gen yon epidemi, epi w remake ou gen sentòm maladi respiratwa tankou wap touse oswa w gen difikilte pou w respire, itilize sitwèb pou swen vityèl nou an, Mount Sinai Virtual Care oswa rele davans youn nan etablisman Mount Sinai Urgent Care nou yo.

Anvan w ale nan randevou a, mete yon mask pou pa pwopaje jèm ou yo. Lefèt ke nou pran prekosyon sa yo, sa pral ede nou metrize pwopagasyon viris la.

Sepandan, si w gen yon maladi kap menase lavi w tankou souf ki kout anpil, chanjman nan eta mantal, dezidratasyon grav oswa lòt konplikasyon, piga ezite rele 911.

Èd pou COVID-19
Si oumenm oswa yon moun pwòch ou gen kesyon sou sentòm COVID-19 yo, sou tès yo oswa tretman yo, ou kapab voye yon tèks ki di 4-SINAI (474624) apatide nenpòt aparèy pou w jwenn repons.

Pou nenpòt kesyon w genyen apre w fin resevwa rezilta tès COVID-19 ki negatif, ou kapab rele 646-605-5959 pou w jwenn plis konsèy.

Kijan pou Pwoteje Tèt ou kont Coronavirus (COVID-19)

Anjeneral disposizyon pou suiv pou pwoteje tèt ou kont COVID-19, se menm dispozisyon ak sa moun konn pran kont lagrip :

 • Itilize dlo ak savon pou lave men w pandan omwen 20 segond, oswa lave yo ak yon dezenfektan pou men ki abaz alkòl si pagen dlo ak savon
 • Pa rete pre moun ki malad
 • Lè w ap touse oswa lè w ap estènye, itilize yon klinèks pou kouvri bouch ou
 • Itilize yon vaporizatè yo itilize nan kay oswa yon lenjèt mouye (wipes) pou netwaye ak dezenfekte objè ak sifas moun konn manyen souvan. Kouvri bouch ou ak nen w ak yon twal pou kouvri figi lè w gen moun bò kote w. Menm si w pa santi w malad, ou ka transmèt COVID-19 bay lòt moun.

Sant pou Swen Apre COVID

Retablisman apre yon moun te gen COVID-19 ap poze nouvo pwoblèm pou pasyan ak doktè yo. Gen anpil bagay nou pa konnen, sepandan Sant pou Swen Apre COVID (Center for Post COVID) ki nan Mount Sinai ap rasanble yon ekip ki gen tout kalite espesyalis pou adrese pwoblèm ki prezante ak swen Apre COVID-19. Si w te gen COVID-19, Sant la pral ba w pi bon tretman ki genyen, selon dènye sa yo konprann sou maladi a.

An Premyè Pozisyon nan Rechèch ak Tretman pou COVID-19

Mount Sinai te devan pou l te ka konprann ak trete COVID-19. Se noumenm ki te pami premye òganizasyon ki te kreye yon tès pou antikò pou n te ka idantifye moun ki geri COVID-19. Alèkile nou vin kapab itilize plasma moun sa yo pou n ede pasyan ki malad grav yo. Chèchè yo nan Icahn School of Medicine nan Mount Sinai yo ede doktè ki an premye liy yo, pou yo trete tout diferan aspè maladi a—depi sou twonbòz jiska reyaksyon enflamatwa sibit ke tout moun konnen antanke "tanpèt sitokin." Puiske COVID-19 reyaji defason ki tèlman diferan nan anpil pasyan, nou kreye ekip miltidisiplinè sa a ki met tèt ansanm pou l travay pou l pèmèt ou geri ak rejwenn sante w.

Ekspè Nan Tout Kalite Espesyalite, Kap Travay pou Swen Ou

Pou lemoman, yo poko konnen ki efè COVID-19 ap genyen alontèm. Viris la ka afekte anpil sistèm diferan nan kò a—soti nan poumon pou ale nan kè pou ale nan ren yo. Sepandan, lè nou fè apèl a espesyalis ki te nan premye liy epidemi a, ou pral gen ekspè ki gen plis konesans kap disponib pou ede w. Nan ekip ou ak anplwaye klinik yo ka gen dè disiplin tankou:

 • Swen Prensipal
 • Medsin Pilmonè
 • Kadyoloji
 • Maladi Enfektyèz
 • Nefwoloji
 • Fizyatri
 • Fizyoterapi ak Ègoterapi
 • Radyoloji
 • Newosikyatri
 • Sante nan Konpòtman
 • Travayè Sosyal
 • Famasyen

Nou Trete Moun nan ann Antye, Pa Maladi a Sèlman

Epòk nap viv la ba nou tout presyon—e gen moun ki pran plis presyon pase zòt. Sant la gen resous nesesè pou l ede w jere anksyete ak depresyon, Pwobèm Twoub Pòs Twomatik (PTSD) ak lòt pwoblèm emosyonèl. Pou ka retounen "nòmal tankou anvan" ou ka oblije fè fizyoterapi, ègoterapi oswa lòt kalite sesyon sipò—kit se an gwoup, kit se endividyèl. Kèlkeswa sa w bezwen an, Sant la se yon sous tretman ki global e ki gen konpasyon.

Ou Ka Ede Nou Konprann COVID-19

Pou n ka konprann efè COVID-19 alontèm, nou bay pasyan yo opòtinite pou yo patisipe nan Mount Sinai Covid-19 Registry (Rejis COVID-19 nan Mount Sinai). Ou pa oblije patisipe, e ou pa oblije enskri w ladann pou resevwa swen nan Sant la. Sepandan, lè w enskri nan Rejis la, ou pral ede nou konprann efè COVID-19 genyen sou sante ak byennèt pasyan yo alontèm. Ansanm, nap konpat COVID-19.

Enfòmasyon Kontak

Center for Post COVID Care
Mount Sinai-Union Square
Adrès: 10 Union Square East
New York, NY 10003
Telefòn: 212-844-6300

Men kijan pou chèche tretman pou COVID-19

Si w panse ou te gen kontak ak yon moun ki te fenk vwayaje nan yon peyi ki gen yon epidemi, epi w remake ou gen sentòm maladi respiratwa tankou wap touse oswa w gen difikilte pran souf ou, itilize sitwèb Swen Vityèl Mount Sinai oswa rele davans youn nan etablisman Mount Sinai Urgent Care ou yo.

Anvan w ale nan randevou a, mete yon mask pou pa pwopaje jèm ou yo. Lefèt ke nou pran prekosyon sa yo, sa pral ede nou metrize pwopagasyon viris la.

Sepandan, si w gen yon maladi kap menase lavi w tankou souf ki kout anpil, chanjman nan eta mantal, dezidratasyon grav oswa lòt konplikasyon, piga ezite rele 911.