Enfòmasyon ak Resous sou Kowonaviris (COVID-19)

Gade Dènye Kontra Vizitè a ak lòt mizajou enpòtan pou pasyan nou yo

Pandan tout peryòd epidemi COVID-19 la ap fè ravaj nan New York, Mount Sinai te toujou la ap travay an premye plan pou l bay swen ak fè rechèch sou maladi a. Nou ede yon pakèt moun retabli apre viris la, epitou pandan tout peryòd sa a nou aprann anpil bagay—sou kijan viris la reyaji ak kijan pou n trete l. Nou angaje nou pou n pataje enfòmasyon sa a avèk ou osito nou dekouvri l.

Anplis, ou pral aprann kijan pou resevwa swen nan Mout Sinai, kijan pou pwoteje tèt ou kont COVID-19, politik pou vizitè nou an, ak anpil lòt ankò. Ou pral remake ke nou aktyalize enfòmasyon nou yo souvan pou nou reponn ak sitiyasyon sa a kap chanje a. Mount Sinai te byen prepare pou l pote rezidan New York yo sekou. Espesyalis pou maladi enfektyez nou yo genyen fòmasyon e yo ekipe pou yo bay pasyan ki gen maladi konplike tankou COVID-19 yo swen, e yo gen pwosedi anplas pou ede w jwenn swen w bezwen an, tankou sèvis vityèl nou an Mount Sinai Now.

Mizajou Enpòtan pou Pasyan Nou yo

Pandan tout peryòd epidemi COVID-19 la, Mount Sinai Health System nan angaje l pou l ba w dènye enfòmasyon yo tankou kijan pou w jwenn swen nan Mount Sinai, kijan pou w pwoteje tèt ou kont COVID-19, politik pou vizitè nou yo, ak anpil lòt bagay. Ou pral remake ke nou aktyalize enfòmasyon nou yo souvan, pou nou reponn ak sitiyasyon sa a kap chanje a.

Egzanpsyon pou Egzijans Karantèn Eta Nouyòk pou Pasyan yo

Eta Nouyòk fè yon eksepsyon nan règ sou karantèn li yo pou pasyan k ap vwayaje pou swen medikal nesesè.

Si w gen yon operasyon oswa yon randevou ke w pwograme nan Mount Sinai nan Nouyòk ke yo pa ka ranvwaye, oumenm ansanm ak moun k ap ba w sipò/konpayon w lan kapab vwayaje pouvi ke prezans li nesesè pou swen medikal ou a, men apresa ou dwe rete an karantèn.

Ou kapab jwenn plis enfòmasyon sou politik karantèn nan Nouyòk la sou

Sitwèb NYS la.

Politik Pou Vizitè

Mòn Sinayi (Mount Sinai) akeyi vizitè yo nan lopital yo, ansanm ak Sal Dijans osi lontan vizitè yo respekte règleman ki anba la a. Pou vizitè nan kote anbilatwa nou yo, tanpri al gade règleman vizitè anbilatwa a.

Men politik pou vizitè ki etabli nan Mount Sinai Health System: 
 
Anvan Vizit Ou

 • Vizitè yo oblije gen laj 18 lane oswa plis. Vizitè yo kapab se fanmi, zanmi, pwòch, manm klèje oswa lòt moun pasyan an chwazi.
 • Nenpòt moun yo te dyagnostike ki gen maladi COVID-19 nan 10 jou ki sot pase yo, yo p ap pèmèt moun sa a antre nan lopital la.
 • Nenpòt moun ki te gen kontak nan kay oswa kontak sere avèk yon moun yo te dyagnostike ki gen maladi COVID-19 nan 14 jou ki sot pase yo, yo p ap pèmèt moun sa a antre nan lopital la.
 • Nenpòt moun ki te vwayaje nan yon rejyon andeyò NY, CT, PA, NJ, MA oswa VT oswa ki te vwayaje nan lòt peyi nan 14 jou ki sot pase yo dwe fè youn nan demach sa yo pou li jwenn pèmisyon antre:
  •  Se pou l gen yon tès dyagnostik COVID ki negatif ke li te fè sou 4yèm jou oswa apre 4yèm jou depi l te rive Nouyòk.
  • Mete tèt li an karantèn pandan 14 jou toutswit lè li rive
   *Ka esepsyon yo se moun ki la pou bay sipò ke yo jije ki esansyèl nan sa ki gen rapò ak swen pasyan an; moun ki vin vizite sila yo ki nan faz kote lavi yo pa lwen fini; moun ki akonpaye yon pasyan ki pral sibi yon operasyon oswa ki pral nan yo randevou ke yo pa ka ranvwaye.
 • Vizitè yo dwe mete yon mask chirijikal pandan vizit yo. Nou entèdi moun mete mask ki gen valv. Y ap bay moun nan yon mask si sa nesesè.
 • Y ap evalye vizitè yo pou yo wè si yo pa prezante sentòm yo, y ap kontwole tanperati kò yo epi y ap mande yo enfòmasyon sou kontak yo petèt genyen ak ka COVID-19 yo avan yo antre.
 • Vizitè yo oblije lave men yo ak savon e ak dlo, oswa yo ka itilize dezenfektan pou men, anvan yo antre soti nan chanm moun pwòch yo a.
 • Si sa nesesè, y ap bay vizitè yo ekipman pou pwoteksyon pèsonèl (PPE) epi y ap montre yo kijan pou yo byen mete l.

Pandan Vizit Ou

 • Pasyan yo otorize pou yon gen sèlman yon vizitè alafwa ak yon total de vizitè sèlman pa jou.
 • Pasyan ki entène yo gen dwa pou yon resevwa vizit chak jou pou yon total katrèdtan, tandiske pasyan ki nan Sal Dijans yo, gen dwa pou yo resevwa vizit pou yon total dezèdtan.
 • Lè vizitè yo ap vizite yon pasyan ki entène, yo dwe kite mask la nan figi yo epi yo oblije rete nan chanm pasyan an tout pandan vizit la amwenske anplwaye lopital la mande yo soti.*
 • Vizitè yo ka pa gen otorizasyon pou yo prezan pandan operasyon yo ak nan sal rekiperasyon an.
 • Lè yon pasyan ki gen COVID-19 ap resevwa yon tretman ki jenere ayewosòl [pa egzanp., tretman nebilizatè, oksijèn ki sikile byen rapid ansanm ak Presyon Pozitif nan Vwa Respiratwa A De Nivo (BIPAP) vizitè yo ka pa gen otorizasyon pou yo prezan.

*Pou 11 Janvye 2001, vizitè sou Mount Sinai Queens yo ka rete sèlman de zèdtan maksimòm.

Jan Eta Nouyòk la defini sa a, gen kèk eksepsyon k ap fèt nan lè ak limit vizit yo. Eksepsyon sa yo se vizitè pou pedyatri, tranche ak akouchman, fen lavi (ki pral rive nan 23 èdtan), ansanm ak pasyan ki gen twoub koyitif oswa twoub devlopman. Direksyon lopital la ka aplike yon seri eksepsyon siplemantè si sa nesesè.

Vizitè ki pa reponn ak tout kondisyon ki mansyone anwo yo, n ap mande yo soti.

Lè Vizit Lopital yo

 • Mount Sinai Brooklyn: L ap kòmanse 13 Janvye: 4 PM - 6 PM
 • Mount Sinai Beth Israel: L ap kòmanse 11 Janvye: 4  p m - 6 pm
 • The Mount Sinai Hospital: 10:00 am - 6:00 pm
 • Mount Sinai Morningside: 12:00 pm - 6:00 pm
 • Mount Sinai Queens: L ap kòmanse 11 Janvye: 2 pm - 6 pm
 • Mount Sinai West: 10:00 am - 6:00 pm
 • Mount Sinai South Nassau: Pou 28 Desanm, vizit èdtan yo pral sispann akoz yon ogmantasyon pwopagasyon COVID-19 ki nan kominote a. Eksepsyon ki nan kontra okenn vizit la, jan sa endike anwo a, ap toujou gen tout dwa li.

Tanpri note, pou n asire sekirite pasyan, anplwaye ak vizitè yo, nou ka modifye règleman pou vizitè a. Sa gen ladann Depatman Ijans nou yo, ki ka gen restriksyon vizit nan sèten moman. Y ap afiche pano yo lè restriksyon yo aplike.

MIZAJOU SOU POLITIK POU VIZITÈ – 1/11/2021

Politik Pou Vizitè Sant Anbilatwa

Gid MSHS pou Vizitè nan Sant Anbilatwa yo pandan Pandemi COVID-19 la
Aktyalize: 14/08/2020

Y ap limite vizitè nan milye anbilatwa yo pandan pandemi COVID-19 la pou asire yo respekte distans sosyal la kòmsadwa nan pratik yo selon rekòmandasyon aktyèl gouvènman an.

Vizitè yo pa ka akonpanye pasyan ki gen randevou anbilatwa ki te pwograme yo sof si yo reponn ak egzijans sa yo:

 • Pasyan ki nesesite moun ki pou ba yo sipò pandan vizit yo, pa egzanp, popilasyon pedyatrik la, pasyan onkoloji yo, popilasyon moun aje a, pasyan ki gen vizit obstetrik ak pasyan ki gen andikap entèlektyèl, koyitif oswa devlòpmantal.
 • Pasyan ki pwograme pou chiriji anbilatwa yo gen dwa ak yon sèl vizitè pou aspè admisyon pou swen yo. Vizitè a pa ka prezan pandan pwosedi a oswa pandan moman rekiperasyon an. Yo ka retounen apre operasyon an pou yo vin chèche pasyan an.

Depistaj Vizitè Avan Vizit la:

 • Tout vizitè oblije gen laj 18 lane oswa plis.
 • Nou pral fè depistaj pou sentòm COVID-19 pou tout vizitè lè yo rive nan etablisman an. Nenpòt moun ki gen sentòm COVID-19 yo oswa ki te ekspoze ak li oswa k ap viv ak yon moun yo te dyagnostike ak COVID-19 nan espas 14 dènyejou sa yo, nou p ap otorize moun sa yo pou yo antre.
 • N ap mande pou tout vizitè yo respekte règleman Eta New York yo sou karantèn nan pou sa k ap vwayaje soti nan zòn ke yo konsidere kòm “zòn sansib” yo. Si w te vwayaje ale nan yon zòn “sansib” nan 14 jou ki sot pase yo, ou pa p gen otorizasyon pou w antre.

Yon eksepsyon pou règleman sa a se:

 1. pou moun ki akonpanye yon pasyan k ap suiv yon pwosedi medikal, yon pwosedi elektif oswa ki gen yon lòt randevou ke yo pa ka ranvwaye pou yon lòt dat.
 2. pou moun ki akonpanye yon pasyan ki te vwayaje soti nan yon "zòn sansib" pou yon pwosedi esansyèl
 3. sitiyasyon kote pasyan an nan faz tèminal.

Pasyan yo ak konpayon yo dwe rete an karantèn eksepte pou vwayaj ki nesesè pou swen medikal yo a, epi kanmarad yo dwe respekte règleman vizitè yo pandan yo nan establisman nou yo.

 • Tout vizitè dwe mete yon mask chirijikal sou nen yo ak bouch yo pandan tan vizit yo a. Si vizitè a pa gen yon mask oswa si sa l ap itilize a sal, andomaje oswa gen yon vav, lopital la ap ba l yon mask chirijikal. Nou pa otorize okenn lòt kategori mask, ki enkli, mask ak vav yo, elatriye.
 • Y ap mande vizitè yo pou yo pratike ijyèn men yo anvan yo antre nan etablisman an.

Tanpri note, pou n asire sekirite anplwaye, pasyan ak vizitè yo, nou ka modifye gid pou vizitè sant anbilatwa a.

Enfòmasyon pou Pasyan

Mount Sinai ap pèmèt ou resevwa swen—pi fasilman—e san danje. Si w panse ou ka gen COVID-19, ou ka resevwa swen byen rapid atravè sèvis swen pa videyo ak sou entènèt nou ofri yo atravè Mount Sinai Now Virtual Care. Si pami sentòm ou yo ou gen lafyèv, tous, oswa souf ou kout, oubyen si w te gen kontak de prè ak yon moun yo konfime oswa yon moun yo potansyèlman dyagnostike ak COVID-19 nan 14 jou ki sot pase yo, sa a se yon fason rapid pou jwenn swen w bezwen an san danje. Nou pran anpil prekosyon pou n asire n enstalasyon nou yo gen leplis sekirite posib, e sa pral ede n gide w nan lokal ki pi apwopriye pou w resevwa swen. Si w pa gen COVID-19, men ou vle pran randevou ak yon doktè woutin, ou ka ranje yon vizit videyo byen fasil atravè MyChart. Si w bezwen plis enfòmasyon, tanpri rele founisè w la.

Selon yon direktiv ki soti nan Depatman Sante ak Ijyèn Mantal nan Vil New York (New York City Department of Health and Mental Hygiene), Mount Sinai Health System nan pa gen pèmisyon pou l teste pasyan ki pa gen okenn sentòm oswa ki gen sentòm lejè, pou COVID-19. Tès la pap chanje fason nap trete maladi w la. Kit ou gen COVID-19 oswa yon lòt maladi sezonye tankou lagrip, men sa nou konseye w:

 • Rete chita lakay ou, epi sèl lè pou soti se si w bezwen swen medikal
 • Izole w nan yon chanm apa anndan lakay ou pou pa rete bò kote lòt moun ki nan kay la
 • Itilize yon twalèt apa, si posib; nan leka kontrè, dezenfekte twalèt la lè w fin itilize l
 • Se pou tout moun lave men yo regilyèman ak dlo e ak savon oswa ak dezenfektan pou men ki abaz alkòl
 • Jete klinèks ou fin itilize yo nan yon poubèl ki gen sache plastik ladann

Si w vle konsilte yon doktè konsènan sentòm ou yo, tanpri itilize sèvis vityèl nou an, Mount Sinai NOW kòm yon premye pa. Ou ka kominike atravè mesaj tchat ak yon doktè sou telefòn entelijan w (smatfòn) oswa sou òdinatè pèsonèl ou, itilize yon apèl videyo, vizit sou entènèt, oswa Tèks-pou-Tchat. Konsa nap asire ou resevwa swen ki apwopriye.

Èd pou COVID-19
Si oumenm oswa yon moun pwòch ou genyen kesyon sou sentòm COVID-19 yo, sou tès yo oswa tretman yo, ou kapab voye yon tèks ki di 4-SINAI (474624) apatide nenpòt aparèy mobil pou w jwenn repons.
 
Pou nenpòt kesyon w genyen apre w fin resevwa rezilta tès COVID-19 ki negatif, ou kapab rele 646-605-5959 pou w jwenn plis konsèy.

Operasyon ki Pa Ijan (Elektif) nan Mount Sinai

Eta New York ap pèmèt kounyeya pou nou fè operasyon ki pa ijan (operasyon elektif) ke yo te oblije kanpe sou yo akòz kriz COVID-19 la. Kounyeya nou kapab fè operasyon ki pa ijan (operasyon elektif) yo nan lopital Moun Sinai Health System yo, nan klinik doktè yo ak nan sant operasyon anbilatwa yo. Ekip nou yo nan tout Sistèm Sante a ap travay pou garanti yon anviwònman ki san danje, konsa pasyan yo kapab vini pran swen yo bezwen an, ak kè poze.

Siveyans adistans pou COVID-19

Precision Recovery (Retablisman Presizyon) se yon nouvo aplikasyon Mount Sinai kreye pou suiv moun ki gen sentòm COVID-19. Li pèmèt doktè yo suiv sentòm pasyan yo adistans chak jou ak ajiste swen yo si l nesesè, ikonpri voye pasyan an lopital si sentòm yo vin pi mal. Swen yo bay la gen ladan l konsiltasyon sou videyo oswa nan telefòn, lè l nesesè. Si w ta renmen enskri antanke pasyan, tekste non w ak "Precison Recovery" nan 332-213-9130.

Sèvis Jiridik pou Pasyan yo Pandan COVID-19

Mount Sinai Medical Legal Partnership (MSMLP) ofri sèvis legal gratis pou pasyan Mount Sinai ki pi vilnerab yo pou adrese ak rezoud pwoblèm legal ak pwoblèm sosyal ki souvan youn nan kòz pou yon movèz sante.

MSMLP la pou ede avèk bezwen jiridik pasyan yo genyen pandan kriz sa a. Sèten pasyan ka gen kesyon konsènan dwa pou benefis chomaj, pwolongasyon viza, benefis leta, planifikasyon davans, ak gad legal timoun, ak kèk lòt bagay.

MSMLP fè aranjman pou sèvis jiridik konfidansyèl, gratis pou pasyan ki gen revni ki ba pandan kriz COVID-19 la. Pasyan yo kapab kontakte patnè nou an, Legal Health nan (929) 356-9586 oswa ale nan legalhealthtriage@nylag.org. Yap reponn apèl yo Lendi a Vandredi, 9:00am-5:00pm. 

Kijan pou Chèche Jwenn Tretman pou Coronavirus (COVID-19)

Si w panse ou ka gen COVID-19, epi w gen sentòm respiratwa tankou tous oswa difikilte pou respire, oswa si w te gen kontak ak yon moun ki ki gen COVID-19, itilize Mount Sinai Virtual Care oswa rele davans youn nan etablisman Mount Sinai Urgent Care etablisman yo.

Li espesyalman enpòtan pou mete yon mask lè w pral nan randevou pou ede anpeche pwopagasyon mikwòb yo. Lefèt ke nou pran prekosyon sa yo, sa pral ede nou metrize pwopagasyon viris la.

Sepandan, si w gen yon maladi kap menase lavi w tankou souf ki kout anpil, chanjman nan eta mantal, dezidratasyon grav oswa lòt konplikasyon, piga ezite rele 911.

Èd pou COVID-19
Si oumenm oswa yon moun pwòch ou genyen kesyon sou sentòm COVID-19 yo, sou tès yo oswa tretman yo, ou kapab voye yon tèks ki di 4-SINAI (474624) apatide nenpòt aparèy mobil pou w jwenn repons.

Pou nenpòt kesyon w genyen apre w fin resevwa rezilta tès COVID-19 ki negatif, ou kapab rele 646-605-5959 pou w jwenn plis konsèy.

Kijan pou Pwoteje Tèt ou kont Kowonaviris (COVID-19)

Etap pou pwoteje tèt ou kont kowonaviris (COVID-19) la anjeneral menm jan ak sa pou grip la:

 • Itilize dlo ak savon pou lave men w pandan omwen 20 segond, oswa lave yo ak yon dezenfektan pou men ki abaz alkòl si pagen dlo ak savon
 • Pa rete pre moun ki malad
 • Lè w ap touse oswa lè w ap estènye, itilize yon klinèks pou kouvri bouch ou
 • Itilize yon vaporizatè yo itilize nan kay oswa yon klinèks mouye (wipes) pou netwaye ak dezenfekte objè ak sifas moun konn manyen souvan.
 • Kouvri bouch ou ak nen ou avèk yon twal pou figi lè w bò kote lòt moun. Ou kapab pwopaje COVID-19 bay zòt menmsi ou pa santi w malad.

Sant pou Swen Apre COVID

Retablisman apre yon moun te gen COVID-19 ap poze nouvo pwoblèm pou pasyan ak doktè yo. Gen anpil bagay nou pa konnen, sepandan Sant pou Swen Apre COVID (Center for Post COVID) ki nan Mount Sinai ap rasanble yon ekip ki gen tout kalite espesyalis pou adrese pwoblèm ki prezante ak swen Apre COVID-19. Si w te gen COVID-19, Sant la pral ba w pi bon tretman ki genyen, selon dènye sa yo konprann sou maladi a.

An Premyè Pozisyon nan Rechèch ak Tretman pou COVID-19

Mount Sinai te devan pou l te ka konprann ak trete COVID-19. Se noumenm ki te pami premye òganizasyon ki te kreye yon tès pou antikò pou n te ka idantifye moun ki geri COVID-19. Alèkile nou vin kapab itilize plasma moun sa yo pou n ede pasyan ki malad grav yo. Chèchè yo nan Icahn School of Medicine nan Mount Sinai yo ede doktè ki an premye liy yo, pou yo trete tout diferan aspè maladi a—depi sou twonbòz jiska reyaksyon enflamatwa sibit ke tout moun konnen antanke "tanpèt sitokin." Puiske COVID-19 reyaji defason ki tèlman diferan nan anpil pasyan, nou kreye ekip miltidisiplinè sa a ki met tèt ansanm pou l travay pou l pèmèt ou geri ak rejwenn sante w.

Ekspè Nan Tout Kalite Espesyalite, Kap Travay pou Swen Ou

Pou lemoman, yo poko konnen ki efè COVID-19 ap genyen alontèm. Viris la ka afekte anpil sistèm diferan nan kò a—soti nan poumon pou ale nan kè pou ale nan ren yo. Sepandan, lè nou fè apèl a espesyalis ki te nan premye liy epidemi a, ou pral gen ekspè ki gen plis konesans kap disponib pou ede w. Nan ekip ou ak anplwaye klinik yo ka gen dè disiplin tankou:

 • Swen Prensipal
 • Medsin Pilmonè
 • Kadyoloji
 • Maladi Enfektyèz
 • Nefwoloji
 • Fizyatri
 • Fizyoterapi ak Ègoterapi
 • Radyoloji
 • Newosikyatri
 • Sante nan Konpòtman
 • Travayè Sosyal
 • Famasyen

Nou Trete Moun nan ann Antye, Pa Maladi a Sèlman

Epòk nap viv la ba nou tout presyon—e gen moun ki pran plis presyon pase zòt. Sant la gen resous nesesè pou l ede w jere anksyete ak depresyon, Pwobèm Twoub Pòs Twomatik (PTSD) ak lòt pwoblèm emosyonèl. Pou ka retounen "nòmal tankou anvan" ou ka oblije fè fizyoterapi, ègoterapi oswa lòt kalite sesyon sipò—kit se an gwoup, kit se endividyèl. Kèlkeswa sa w bezwen an, Sant la se yon sous tretman ki global e ki gen konpasyon.

Ou Ka Ede Nou Konprann COVID-19

Pou n ka konprann efè COVID-19 alontèm, nou bay pasyan yo opòtinite pou yo patisipe nan Mount Sinai Covid-19 Registry (Rejis COVID-19 nan Mount Sinai). Ou pa oblije patisipe, e ou pa oblije enskri w ladann pou resevwa swen nan Sant la. Sepandan, lè w enskri nan Rejis la, ou pral ede nou konprann efè COVID-19 genyen sou sante ak byennèt pasyan yo alontèm. Ansanm, nap konpat COVID-19.

Enfòmasyon Kontak

Center for Post COVID Care
Mount Sinai-Union Square
Adrès: 10 Union Square East
New York, NY 10003
Telefòn: 212-844-6300

Men kijan pou chèche tretman pou COVID-19

Si w panse ou te gen kontak ak yon moun ki te fenk vwayaje nan yon peyi ki gen yon epidemi, epi w remake ou gen sentòm maladi respiratwa tankou wap touse oswa w gen difikilte pran souf ou, itilize sitwèb Swen Vityèl Mount Sinai oswa rele davans youn nan etablisman Mount Sinai Urgent Care ou yo.

Anvan w ale nan randevou a, mete yon mask pou pa pwopaje jèm ou yo. Lefèt ke nou pran prekosyon sa yo, sa pral ede nou metrize pwopagasyon viris la.

Sepandan, si w gen yon maladi kap menase lavi w tankou souf ki kout anpil, chanjman nan eta mantal, dezidratasyon grav oswa lòt konplikasyon, piga ezite rele 911.