Enfòmasyon ak Resous sou Kowonaviris (COVID-19)

Gade Dènye Kontra Vizitè a ak lòt mizajou enpòtan pou pasyan nou yo

Pandan tout peryòd epidemi COVID-19 la ap fè ravaj nan New York, Mount Sinai te toujou la ap travay an premye plan pou l bay swen ak fè rechèch sou maladi a. Nou ede yon pakèt moun retabli apre viris la, epitou pandan tout peryòd sa a nou aprann anpil bagay—sou kijan viris la reyaji ak kijan pou n trete l. Nou angaje nou pou n pataje enfòmasyon sa a avèk ou osito nou dekouvri l.

Anplis, ou pral aprann kijan pou resevwa swen nan Mout Sinai, kijan pou pwoteje tèt ou kont COVID-19, politik pou vizitè nou an, ak anpil lòt ankò. Ou pral remake ke nou aktyalize enfòmasyon nou yo souvan pou nou reponn ak sitiyasyon sa a kap chanje a. Mount Sinai te byen prepare pou l pote rezidan New York yo sekou. Espesyalis pou maladi enfektyez nou yo genyen fòmasyon e yo ekipe pou yo bay pasyan ki gen maladi konplike tankou COVID-19 yo swen, e yo gen pwosedi anplas pou ede w jwenn swen w bezwen an, tankou sèvis vityèl nou an Mount Sinai Now.

Mizajou Enpòtan pou Pasyan Nou yo

Mask yo toujou obligatwa nan lopital ak etablisman swen sante yo, dapre CDC ak Depatman Sante Eta New York la.

Pandan tout peryòd epidemi COVID-19 la, Mount Sinai Health System nan angaje l pou l ba w dènye enfòmasyon yo tankou kijan pou w jwenn swen nan Mount Sinai, kijan pou w pwoteje tèt ou kont COVID-19, politik pou vizitè nou yo, ak anpil lòt bagay. Ou pral remake ke nou aktyalize enfòmasyon nou yo souvan, pou nou reponn ak sitiyasyon sa a kap chanje a.

Politik Pou Vizitè

Politik Vizitè yo – An Vigè apati 13 dawou 2021

Mount Sinai akeyi vizitè yo nan lopital yo, ni nan Sal Ijans yo, men se si vizitè yo respekte politik ki anba a. Pou vizitè nan kote nou bay swen mobil yo, tanpri al gade règleman vizitè mobil yo.

Enfòmasyon Jeneral Sou Vizitè:

 • Vizitè yo dwe gen 18 lane oswa plis.
 • Y ap fè yo fè depistaj pou sentòm, tcheke tanperati yo epi y ap mande yo enfòmasyon kontak anvan yo antre.
 • Nenpòt moun yo te fè analiz COVID-19 pandan 10 dènye jou yo oswa ki gen kontak sere ansanm ak yon moun yo te jwenn ki gen COVID-19 lan, yo p ap otorize li antre nan lopital la.
 • Vizitè yo dwe mete yon mask chirijikal pandan vizit yo - si w pa genyen y ap ba w youn..  Si sa nesesè, vizitè yo ap resevwa ekipman pwoteksyon pèsonèl (personal protective equipment, PPE) ak montre yo bon fason pou mete li.
 • Vizitè yo dwe lave men yo avèk savon ak dlo, oswa itilize dezenfektan pou men, anvan yo rantre nan sal pwòch yo a.
 • Vizitè yo dwe toujou kenbe mask yo nan figi yo epi rete nan chanm pasyan an pandan tout vizit yo amwenske pèsonèl lopital la mande yo sòti. Vizitè yo ka pa prezan pandan pwosedi yo, nan tretman ki gen ayewosòl ak nan sal rekiperasyon an.

Adrès Ak Lè Nou Louvri:

 • Èdtan vizit pou pasyan ki granmoun epi ki entène yo se 10: 00 am jiska 9: 00 pm chak jou. Pandan moman sa a, yo otorize de (2) moun maksimòm rantre chak jou.
  *Nan Mount Sinai Queens èdtan vizit pou pasyan ki entène yo se pou yon sèl vizitè apati 10: 00 am jiska 6: 00 pm chak jou
  *Nan Mount Sinai Brooklyn, èdtan vizit pou pasyan ki entène yo se pou yon sèl vizitè apati 10: 00 am jiska 4: 00 pm chak jou (apati 14 dawou 2021)
  REMAK: Yo kapab modifye politik vizitè an pou asire sekirite pasyan, manm estaf ak vizitè yo. Nan ka sa yo, manm estaf yo ka otorize yon sèl vizitè nan yon moman, yo ka limite èdtan vizit yo oswa entèdi vizitè nèt pou yon ti tan.
 • Yon moun ki pa mala ap gen otorizasyon pou rantre bò kote pasyan yo ki nan sal akouchman ki nan Inite Tranche ak Akouchman epi inite pòsnatal yo. Anplis, kapab genyen yon fanm saj ki kapab la nan pwosesis akouchman an. Pasyan ki entène nan sèvis prenatal yo kapab genyen yon moun ki pa malad ki akonpanye yo pandan yo entène a.
 • Vizit nan inite pòsnatal yo fèt apati 10: 00am jiska 9: 00pm chak jou. Pandan moman sa a, yo otorize de (2) moun maksimòm rantre chak jou
 • De (2) responsab legal/moun k ap bay swen/vizitè granmoun pou chak pasyan pedyatrik yo gen dwa rete bò kabann lan alafwa ant lè vizite lopital la, ki gen ladan Inite Swen Entansif Neyonatal (Neonatal Intensive Care Unit, NICU).  Yon responsab legal/moun k ap bay swen/vizitè granmoun ka rete bò kabann lan 24 sou 24 nan tout inite pasyan yo.  Nan inite pedyatrik yo, yon responsab legal, moun k ap bay swen, vizitè granmoun ka dòmi lannwit bò kabann lan, eksepte nan NICU a. De (2) responsab legal/moun k ap bay swen/vizitè ka akonpaye yon timoun nan yon pwosedi.  Yon (1) responsab legal/moun k ap bay swen/vizitè alafwa ka nan sal rekiperasyon an avèk yon pasyan pedyatrik.
 • Yo otorize yon (1) vizitè pou pasyan ki Sal Dijans (Emergency Room, ER) pou yon maksimòm de (2) èdtan vizit chak jou. Sal Dijans (ER) yo ka limite vizitè yo pou asire sekirite anplwaye yo ak pasyan yo.
 • Yo ka akòde eksepsyon pou lè vizit ak limit yo pou fen lavi (nan lespas 24 èdtan) ki iminan ak/oswa pasyan ki gen andikap mantal oswa devlopman oswa san lidèchip lopital la pa konnen.

Y ap mande vizitè ki pa respekte tout egzijans ki anwo yo pou yo soti.

MIZAJOU RÈGLEMAN POU VIZITÈ YO – 08/13/2021

Politik Pou Vizitè Sant Anbilatwa

Gid MSHS pou Vizitè nan Sant Anbilatwa yo pandan Pandemi COVID-19 la
Mizajou: 16 jiyè 2021

Mount Sinai akeyi vizitè yo nan biwo pasyan ekstèn nou yo. Kontra vizitè nou an ap limite pou asire bon distans sosyal nan biwo yo sou baz rekòmandasyon aktyèl gouvènman an.

 • Pasyan yo gen dwa pou yon sèl vizitè alafwa, ak kèk eksepsyon. Pou plis enfòmasyon ak kèk adrès, click here
 • Vizitè yo dwe gen 18 lane oswa plis
 • Nenpòt moun ki te dyagnostike avèk COVID-19 nan 10 jou anvan yo p ap otorize antre nan biwo pou pasyan ekstèn.
 • Nenpòt moun ki te nan menm kay oswa te gen kontak pwòch ak yon moun ki te dyagnostike avèk COVID-19 nan 10 jou anvan yo p ap otorize antre nan biwo pou pasyan ekstèn
 • Vizitè yo dwe konfòme yo avèk règ ak restriksyon sou vwayaj lokal ak restriksyon sou vwayaj lokal ak entènasyonal Eta New York yo

Anvan yon vizit, vizitè yo:

 • Dwe mete yon mask chirijikal pandan vizit yo. Mask ki gen valv yo pa otorize. N ap bay mask si sa nesesè.
 • Y ap fè yo fè depistaj pou sentòm, tcheke tanperati yo epi y ap mande yo enfòmasyon kontak anvan yo antre. Si nesesè, vizitè yo ap resevwa ekipman pwoteksyon pèsonèl (PPE) ak montre bon fason pou mete li.
 • Y ap mande vizitè yo pou lave men yo lè y ap antre nan etablisman an.
 • Règ sou distans sosyal yo pral aplike epi y ap mande vizitè yo pou tann deyò
  • Pou pasyan chiriji yo, yo ka mande vizitè yo pou kite apre pwosesis anrejistreman an epi pou retounen lè pasyan an pare pou yo pase pran li

Tanpri sonje, gid anbilatwa a ka modifye pou asire sekirite pasyan, manm pèsonèl ak vizitè yo.

Enfòmasyon pou Pasyan

Mount Sinai ap pèmèt ou resevwa swen—pi fasilman—e san danje. Si w panse ou ka gen COVID-19, ou ka resevwa swen byen rapid atravè sèvis swen pa videyo ak sou entènèt nou ofri yo atravè Mount Sinai Now Virtual Care. Si pami sentòm ou yo ou gen lafyèv, tous, oswa souf ou kout, oubyen si w te gen kontak de prè ak yon moun yo konfime oswa yon moun yo potansyèlman dyagnostike ak COVID-19 nan 14 jou ki sot pase yo, sa a se yon fason rapid pou jwenn swen w bezwen an san danje. Nou pran anpil prekosyon pou n asire n enstalasyon nou yo gen leplis sekirite posib, e sa pral ede n gide w nan lokal ki pi apwopriye pou w resevwa swen. Si w pa gen COVID-19, men ou vle pran randevou ak yon doktè woutin, ou ka ranje yon vizit videyo byen fasil atravè MyChart. Si w bezwen plis enfòmasyon, tanpri rele founisè w la.

Selon yon direktiv ki soti nan Depatman Sante ak Ijyèn Mantal nan Vil New York (New York City Department of Health and Mental Hygiene), Mount Sinai Health System nan pa gen pèmisyon pou l teste pasyan ki pa gen okenn sentòm oswa ki gen sentòm lejè, pou COVID-19. Tès la pap chanje fason nap trete maladi w la. Kit ou gen COVID-19 oswa yon lòt maladi sezonye tankou lagrip, men sa nou konseye w:

 • Rete chita lakay ou, epi sèl lè pou soti se si w bezwen swen medikal
 • Izole w nan yon chanm apa anndan lakay ou pou pa rete bò kote lòt moun ki nan kay la
 • Itilize yon twalèt apa, si posib; nan leka kontrè, dezenfekte twalèt la lè w fin itilize l
 • Se pou tout moun lave men yo regilyèman ak dlo e ak savon oswa ak dezenfektan pou men ki abaz alkòl
 • Jete klinèks ou fin itilize yo nan yon poubèl ki gen sache plastik ladann

Si w vle konsilte yon doktè konsènan sentòm ou yo, tanpri itilize sèvis vityèl nou an, Mount Sinai NOW kòm yon premye pa. Ou ka kominike atravè mesaj tchat ak yon doktè sou telefòn entelijan w (smatfòn) oswa sou òdinatè pèsonèl ou, itilize yon apèl videyo, vizit sou entènèt, oswa Tèks-pou-Tchat. Konsa nap asire ou resevwa swen ki apwopriye.

Èd pou COVID-19
Si oumenm oswa yon moun pwòch ou genyen kesyon sou sentòm COVID-19 yo, sou tès yo oswa tretman yo, ou kapab voye yon tèks ki di 4-SINAI (474624) apatide nenpòt aparèy mobil pou w jwenn repons.
 
Pou nenpòt kesyon w genyen apre w fin resevwa rezilta tès COVID-19 ki negatif, ou kapab rele 646-605-5959 pou w jwenn plis konsèy.

Operasyon ki Pa Ijan (Elektif) nan Mount Sinai

Eta New York ap pèmèt kounyeya pou nou fè operasyon ki pa ijan (operasyon elektif) ke yo te oblije kanpe sou yo akòz kriz COVID-19 la. Kounyeya nou kapab fè operasyon ki pa ijan (operasyon elektif) yo nan lopital Moun Sinai Health System yo, nan klinik doktè yo ak nan sant operasyon anbilatwa yo. Ekip nou yo nan tout Sistèm Sante a ap travay pou garanti yon anviwònman ki san danje, konsa pasyan yo kapab vini pran swen yo bezwen an, ak kè poze.

Siveyans adistans pou COVID-19

Precision Recovery (Retablisman Presizyon) se yon nouvo aplikasyon Mount Sinai kreye pou suiv moun ki gen sentòm COVID-19. Li pèmèt doktè yo suiv sentòm pasyan yo adistans chak jou ak ajiste swen yo si l nesesè, ikonpri voye pasyan an lopital si sentòm yo vin pi mal. Swen yo bay la gen ladan l konsiltasyon sou videyo oswa nan telefòn, lè l nesesè. Si w ta renmen enskri antanke pasyan, tekste non w ak "Precison Recovery" nan 332-213-9130.

Sèvis Jiridik pou Pasyan yo Pandan COVID-19

Mount Sinai Medical Legal Partnership (MSMLP) ofri sèvis legal gratis pou pasyan Mount Sinai ki pi vilnerab yo pou adrese ak rezoud pwoblèm legal ak pwoblèm sosyal ki souvan youn nan kòz pou yon movèz sante.

MSMLP la pou ede avèk bezwen jiridik pasyan yo genyen pandan kriz sa a. Sèten pasyan ka gen kesyon konsènan dwa pou benefis chomaj, pwolongasyon viza, benefis leta, planifikasyon davans, ak gad legal timoun, ak kèk lòt bagay.

MSMLP fè aranjman pou sèvis jiridik konfidansyèl, gratis pou pasyan ki gen revni ki ba pandan kriz COVID-19 la. Pasyan yo kapab kontakte patnè nou an, Legal Health nan (929) 356-9586 oswa ale nan legalhealthtriage@nylag.org. Yap reponn apèl yo Lendi a Vandredi, 9:00am-5:00pm. 

Kijan pou Chèche Jwenn Tretman pou Coronavirus (COVID-19)

Si w panse ou ka gen COVID-19, epi w gen sentòm respiratwa tankou tous oswa difikilte pou respire, oswa si w te gen kontak ak yon moun ki ki gen COVID-19, itilize Mount Sinai Virtual Care oswa rele davans youn nan etablisman Mount Sinai Urgent Care etablisman yo.

Li espesyalman enpòtan pou mete yon mask lè w pral nan randevou pou ede anpeche pwopagasyon mikwòb yo. Lefèt ke nou pran prekosyon sa yo, sa pral ede nou metrize pwopagasyon viris la.

Sepandan, si w gen yon maladi kap menase lavi w tankou souf ki kout anpil, chanjman nan eta mantal, dezidratasyon grav oswa lòt konplikasyon, piga ezite rele 911.

Èd pou COVID-19
Si oumenm oswa yon moun pwòch ou genyen kesyon sou sentòm COVID-19 yo, sou tès yo oswa tretman yo, ou kapab voye yon tèks ki di 4-SINAI (474624) apatide nenpòt aparèy mobil pou w jwenn repons.

Pou nenpòt kesyon w genyen apre w fin resevwa rezilta tès COVID-19 ki negatif, ou kapab rele 646-605-5959 pou w jwenn plis konsèy.

Kijan pou Pwoteje Tèt ou kont Kowonaviris (COVID-19)

Etap pou pwoteje tèt ou kont kowonaviris (COVID-19) la anjeneral menm jan ak sa pou grip la:

 • Itilize dlo ak savon pou lave men w pandan omwen 20 segond, oswa lave yo ak yon dezenfektan pou men ki abaz alkòl si pagen dlo ak savon
 • Pa rete pre moun ki malad
 • Lè w ap touse oswa lè w ap estènye, itilize yon klinèks pou kouvri bouch ou
 • Itilize yon vaporizatè yo itilize nan kay oswa yon klinèks mouye (wipes) pou netwaye ak dezenfekte objè ak sifas moun konn manyen souvan.
 • Kouvri bouch ou ak nen ou avèk yon twal pou figi lè w bò kote lòt moun. Ou kapab pwopaje COVID-19 bay zòt menmsi ou pa santi w malad.

Sant pou Swen Apre COVID

Retablisman apre yon moun te gen COVID-19 ap poze nouvo pwoblèm pou pasyan ak doktè yo. Gen anpil bagay nou pa konnen, sepandan Sant pou Swen Apre COVID (Center for Post COVID) ki nan Mount Sinai ap rasanble yon ekip ki gen tout kalite espesyalis pou adrese pwoblèm ki prezante ak swen Apre COVID-19. Si w te gen COVID-19, Sant la pral ba w pi bon tretman ki genyen, selon dènye sa yo konprann sou maladi a.

An Premyè Pozisyon nan Rechèch ak Tretman pou COVID-19

Mount Sinai te devan pou l te ka konprann ak trete COVID-19. Se noumenm ki te pami premye òganizasyon ki te kreye yon tès pou antikò pou n te ka idantifye moun ki geri COVID-19. Alèkile nou vin kapab itilize plasma moun sa yo pou n ede pasyan ki malad grav yo. Chèchè yo nan Icahn School of Medicine nan Mount Sinai yo ede doktè ki an premye liy yo, pou yo trete tout diferan aspè maladi a—depi sou twonbòz jiska reyaksyon enflamatwa sibit ke tout moun konnen antanke "tanpèt sitokin." Puiske COVID-19 reyaji defason ki tèlman diferan nan anpil pasyan, nou kreye ekip miltidisiplinè sa a ki met tèt ansanm pou l travay pou l pèmèt ou geri ak rejwenn sante w.

Ekspè Nan Tout Kalite Espesyalite, Kap Travay pou Swen Ou

Pou lemoman, yo poko konnen ki efè COVID-19 ap genyen alontèm. Viris la ka afekte anpil sistèm diferan nan kò a—soti nan poumon pou ale nan kè pou ale nan ren yo. Sepandan, lè nou fè apèl a espesyalis ki te nan premye liy epidemi a, ou pral gen ekspè ki gen plis konesans kap disponib pou ede w. Nan ekip ou ak anplwaye klinik yo ka gen dè disiplin tankou:

 • Swen Prensipal
 • Medsin Pilmonè
 • Kadyoloji
 • Maladi Enfektyèz
 • Nefwoloji
 • Fizyatri
 • Fizyoterapi ak Ègoterapi
 • Radyoloji
 • Newosikyatri
 • Sante nan Konpòtman
 • Travayè Sosyal
 • Famasyen

Nou Trete Moun nan ann Antye, Pa Maladi a Sèlman

Epòk nap viv la ba nou tout presyon—e gen moun ki pran plis presyon pase zòt. Sant la gen resous nesesè pou l ede w jere anksyete ak depresyon, Pwobèm Twoub Pòs Twomatik (PTSD) ak lòt pwoblèm emosyonèl. Pou ka retounen "nòmal tankou anvan" ou ka oblije fè fizyoterapi, ègoterapi oswa lòt kalite sesyon sipò—kit se an gwoup, kit se endividyèl. Kèlkeswa sa w bezwen an, Sant la se yon sous tretman ki global e ki gen konpasyon.

Ou Ka Ede Nou Konprann COVID-19

Pou n ka konprann efè COVID-19 alontèm, nou bay pasyan yo opòtinite pou yo patisipe nan Mount Sinai Covid-19 Registry (Rejis COVID-19 nan Mount Sinai). Ou pa oblije patisipe, e ou pa oblije enskri w ladann pou resevwa swen nan Sant la. Sepandan, lè w enskri nan Rejis la, ou pral ede nou konprann efè COVID-19 genyen sou sante ak byennèt pasyan yo alontèm. Ansanm, nap konpat COVID-19.

Enfòmasyon Kontak

Center for Post COVID Care
Mount Sinai-Union Square
Adrès: 10 Union Square East
New York, NY 10003
Telefòn: 212-844-6300

Men kijan pou chèche tretman pou COVID-19

Si w panse ou te gen kontak ak yon moun ki te fenk vwayaje nan yon peyi ki gen yon epidemi, epi w remake ou gen sentòm maladi respiratwa tankou wap touse oswa w gen difikilte pran souf ou, itilize sitwèb Swen Vityèl Mount Sinai oswa rele davans youn nan etablisman Mount Sinai Urgent Care ou yo.

Anvan w ale nan randevou a, mete yon mask pou pa pwopaje jèm ou yo. Lefèt ke nou pran prekosyon sa yo, sa pral ede nou metrize pwopagasyon viris la.

Sepandan, si w gen yon maladi kap menase lavi w tankou souf ki kout anpil, chanjman nan eta mantal, dezidratasyon grav oswa lòt konplikasyon, piga ezite rele 911.