Kesyon ak Enkyetid Vaksen an

Vaksen COVID-19 yo te ofri espwa bay moun atravè mond lan fè yo panse pandemi mondyal la ka fini anvan lontan. Poutan anpil pami nou pa fin byen konnen efikasite vaksen an ak efè li ka genyen sou sante nou. Kèk moun pè sou jan vaksen an fèt twò rapid la, pandan gen lòt moun ki pridan sou zafè fè lopital ak doktè yo konfyans. Nou konprann pridans ou ak enkyetid yo.

Ou ka menm te tande yon bagay ki vin yon dout pou ou epi ou vle konnen si li vre oswa si li pa vre, ou ka gade l nan rapò NewsGuard la NewsGuard’s sou pi gwo mit ki sou vaksen COVID-19 la.

Nan Mount Sinai, nou vle ou okouran de tout enfòmasyon ki disponib yo pou ou kapab pran yon desizyon eklere sou pran vaksen an.

Atik Enfòmasyon sou Vaksen an

Mount Sinai te fè rechèch sou COVID-19 ak vaksen yo pou tout moun ka gen tout enfòmasyon ki disponib. Tanpri, li kèk nan enfòmasyon COVID-19 ki nan atik sa yo.

Enfòmasyon Ki Soti Nan Sendika Nou yo

Pifò Sendika ki reprezante anplwaye ki nan Mount Sinai Health System (Sistèm Sante Moun Sinai la) te pibliye pwòp deklarasyon pa yo ak enfòmasyon jeneral sou vaksen COVID-19 yo.

Istwa Pèsonèl yo

Pasyan ak pèsonèl medikal atravè Etazini yo te deja pran vaksen an. Pami yo genyen anpil pasyan ak pèsonèl ki nan Mount Sinai. Jwenn plis enfòmasyon sou pakou yo pou vaksinasyon an isit la:

Istwa Pèsonèl sou Medya Sosyal yo

Pèsonèl Mount Sinai nou yo te pataje eksperyans yo avèk vaksen COVID-19 la atravè medya sosyal yo. Li temwayaj yo a sou zafè resevwa vaksen an anba a:

Instagram

Facebook

Twitter

Kesyon Moun Poze Souvan

Pou enfòmasyon jeneral ki gen rapò ak vaksen COVID-19 yo, tanpri fè yon kout je nan yon lis konplè sou Kesyon yo souvan poze sou vaksen COVID-19 la sou Paj enfòmasyon sou vaksen nou an.