Enfòmasyon ak Resous sou Vaksen kont COVID-19

Kounyeya n ap aksepte randevou pou vaksen an nan men nenpòt manm ki kalifye nan piblik la. Si ou gen 12 lane oswa plis epi w ap viv Ozetazini, ou ka anrejistre pou yon randevou pou yon vaksen isit la.

Nou pral asosye randevou ak apwovizyònman vaksen an avèk anpil atansyon, epi nou pral pèmèt randevou sèlman lè nou sèten ke nou genyen ase vaksen nan men nou pou kouvri yo. Donk, si ou pa jwenn yon randevou ki disponib, tanpri eseye ankò pita. Nou pral mete orè a ajou osito posib jan apwovizyònman vaksen an pèmèt. N ap kontinye kontakte pasyan ki kalifye yo ak manm kominote a dirèkteman pou ofri vaksen yo.

Si ou prefere pran yon randevou nan telefòn, tanpri rele (646) 605-5764. Ou ka tcheke tou sitwèb Eta New York la, New York City, New Jersey or Connecticut pou lòt kote ki ofri randevou oswa vaksinasyon san randevou. Sit Vil New York la gen enfòmasyon tou sou kamyonèt vaksinasyon mobil ak vaksinasyon adomisil pou moun ki gen 75 lane ak sa ki pi gran yo ak moun ki kondane lakay yo.

Kanè vaksinasyon ki sòti nan Mount Sinai yo disponib atravè aplikasyon dijital Eta New York, Excelsior Pass. Pou jwenn plis enfòmasyon, gade kesyon yo poze souvan anba a oswa ale sou sitwèb Excelsior Pass.

Apati Vandredi 23 Avril, yo re-otorize itilizasyon vaksen Johnson & Johnson nan. Nou te kreye yon fèy enfòmasyon pou pasyan yo ak lòt moun ki ka gen kesyon sou li.Gen anpil fo kwayans sou entènèt la sou vaksen COVID-19. Mòn Sinayi ap travay avèk yon antrepriz ki rele NewsGuard pou bay enfòmasyon ki pi egzat yo. Si ou te tande yon bagay ki sonnen dwòl epi ou vle konnen si se vre oswa si se pa vre, ou ka chèche l nan rapò NewsGuard la sou fo kwayans vaksen COVID-19 la ki pi popilè yo.

Si ou te resevwa Dòz 1 an nan Mount Sinai epi yo te ba w randevou pou vin pran Dòz 2 a, nou ankouraje w respekte randevou ou a. Sepandan, si ou:

  • Bezwen pran yon lòt randevou akòz yon ijans
  • Kwè yo te anile Dòz 2 ou a pa erè

Tanpri rele nou nan 646-605-5760. Liy sa a PA pou kesyon jeneral sou vaksen an oswa nouvo randevou yo.

Kesyon moun Poze Souvan Konsènan Vaksen COVID-19 la

Pwiske enfòmasyon sou kreyasyon vaksen kont COVID-19 yo chanje souvan, nou toujou ap mete repons yo ajou konsènan kesyon yo poze souvan yo.