Enfòmasyon ak Resous sou Vaksen kont COVID-19

Akoz chanjman ki nan distribisyon vaksen COVID-19 n ap resevwa a, nou malerezman gen pou nou poz orè moun ki pa anplwaye yo nan moman sa pou yon ti tan. Pou plis enfòmasyon, ale sou paj Enfòmasyon sou Randevou pou Vaksen nou an.

Gid pou distribisyon yo etabli pa Depatman Sante Eta New York la ( the New York State Department of Health (DOH)) epi yo chanje rapidman. Pou Madi 12 Janvye, sèten gwoup travayè esansyèl ak tout moun ki gen 65 lane oswa plis yo kalifye pou pran vaksen an. Pwosedi ak kote pou ofri vaksinasyon bay manm ki nan gwoup sa yo te chanje byen vit tou. Nou angaje nou pou bay dènye enfòmasyon yo epi n ap kontinye pataje dènye enfòmasyon yo sou sit entènèt nou an lè nou konn plis bagay.

Vaksen Pfizer/BioNTech pou COVID-19 la (The Pfizer/BioNTech COVID-19 vaccine) te benefisye yon Otorizasyon pou Itilizasyon Ijans pou ka itilize sou moun ki gen 16 lane oswa plis nan dat 11 Desanm 2020. Yon vaksen ki fèt pa Moderna te benefisye otorizasyon sa a pou itilize sou moun ki gen 18 lane oswa plis nan dat 18 Desanm 2020.

Kòm nouvo vaksen COVID-19 yo ap devlope epi revize pa Administrasyon Manje ak Medikaman Etazini an (the U.S. Food and Drug Administration), Sistèm Sante Mount Sinai ap kenbe paj sa a ajou ak enfòmasyon ki pi aktyèl sou sekirite yo, efikasite yo, ak disponiblite yo.

Gen anpil mit sou entènèt la sou vaksen COVID-19 yo. Mount Sinai ap travay avèk yon konpayi ki rele NewsGuard pou bay enfòmasyon ki pi egzat yo. Si ou te tande yon bagay ki vin yon dout pou ou epi ou vle konnen si li vre oswa si li pa vre, ou ka gade l nan rapò NewsGuard la sou pi gwo mit ki sou vaksen COVID-19 yo.

Frequently Asked Questions About the COVID-19 Vaccine

Pwiske enfòmasyon sou kreyasyon vaksen kont COVID-19 yo chanje souvan, nou toujou ap mete repons yo ajou konsènan kesyon yo poze souvan yo.