Tès ENFÒMASYON pou COVID-19

Gen anpil rezon kifè ou dwe fè tès pou koronaviris la. Ou ka gen youn nsn pil sentòm COVID-19 yo (sòti nan tous ak lafyèv pou rive nan dyare ak paka pran sant oswa gou). Oswa ou ka santi w byen men ou te an kontak ak yon moun ki gen yon ka ki posib oswa ki konfime. Ou ka bezwen tou yon tès COVID-19 pou konfòme ou avèk anpil règleman ki anplas pou kounya, tankou kontra travay ak konsèy pou vwayaj.

Sistèm Sante Mount Sinai la pou ede ak opsyon tès pratik yo.

Kòman ou kapab jwenn yon tès COVID-19

Si ou gen sentòm ki menase lavi ou tankou souf anlè ki grav, chanjman nan sitiyasyon mantal ou, dezidratasyon ki grav, oswa lòt konplikasyon, rele 911.

Si ou bezwen yon tès akoz sentòm ki pi lejè yo, kòmanse avèk opsyon sa yo an pèsòn oswa sou entènèt:

Fas-a-fas:

  • Swen Ijan Mount Sinai: Pou tès COVID-19 an pèsòn, kote nou ye yo nan tout Vil New York la aksepte randevou san ou pat pran randevou ak randevou ki te aranje yo pandan 365 jou nan ane a. Tanpri mete yon mask epi pratike distans sosyal.

Vityèl

  • Swen Ijan Mount Sinai
  • Premye Swen: Si w gen yon Pwofesyonèl Pwofesyonèl Swen Primè, tanpri planifye yon randevou telesante (telehealth) avèk yo atravè MyChart oswa nan here
  • Mount Sinai's Express Online Consult Click4Care: Si ou vle konsèy sou tès, sèvi ak fòm “entelijan” sa a, ki poze w kesyon, adapte ak repons ou yo, epi voye enfòmasyon ou a bay doktè nou yo. Yon founisè Mount Sinai ap kontakte ou nan yon èdtan oswa mwens ak konsèy epi sa pwochen etap yo ap ye.

Si w pa gen okenn sentòm men ou bezwen fè yon tès, tanpri kontakte Pwofesyonèl Swen Primè w la oswa chèche yon kote ki fè tès nan Eta New York la ki tou pre w

Si ou se yon anplwaye nan Sistèm Sante Mount Sinai a, tanpri kontakte Sèvis Sante Anplwaye yo si ou gen sentòm COVID-19 oubyen te ekspoze avè l, oswa klike isit la pou opsyon tès san sentòm yo

Anplis tès COVID-19 yo, ki detekte yon enfeksyon aktyèl, Mount Sinai tou bay yon tès antikò pou COVID-19, ki se yon analiz san pou detèmine si ou te enfekte ak kowonaviris la nan tan pase yo.