Kesyon Yo Poze Souvan Sou Coronavirus (COVID-19)

Èske m ka ale Mount Sinai san danje?

Mòn Sinayi (Mount Sinai) akeyi vizitè yo nan lopital yo, ansanm ak Sal Dijans, osi lontan vizitè yo respekte règleman ki anba la a. Pou vizitè nan kote anbilatwa nou yo, tanpri al gade anbilatwa a.

Men nan règleman pou vizitè ki etabli nan Mount Sinai Health System:

Anvan Vizit Ou

 • Vizitè yo oblije gen laj 18 lane oswa plis. Vizitè yo kapab se fanmi, zanmi, pwòch, manm klèje oswa lòt moun pasyan an chwazi.
 • Nenpòt moun yo te dyagnostike ki gen maladi COVID-19 nan 10 jou ki sot pase yo, yo p ap pèmèt moun sa a antre nan lopital la.
 • Nenpòt moun ki te gen kontak nan kay oswa kontak sere avèk yon moun yo te dyagnostike ki gen maladi COVID-19 nan 14 jou ki sot pase yo, yo p ap pèmèt moun sa a antre nan lopital la.
 • Nenpòt moun ki te vwayaje nan yon rejyon andeyò NY, CT, PA, NJ, MA oswa VT oswa ki te vwayaje nan lòt peyi nan 14 jou ki sot pase yo dwe fè youn nan demach sa yo pou li jwenn pèmisyon antre:
  •  Se pou l gen yon tès dyagnostik COVID ki negatif ke li te fè sou 4yèm jou oswa apre 4yèm jou depi l te rive Nouyòk.
  • Mete tèt li an karantèn pandan 14 jou toutswit lè li rive
   *Ka esepsyon yo se moun ki la pou bay sipò ke yo jije ki esansyèl nan sa ki gen rapò ak swen pasyan an; moun ki vin vizite sila yo ki nan faz kote lavi yo pa lwen fini; moun ki akonpaye yon pasyan ki pral sibi yon operasyon oswa ki pral nan yo randevou ke yo pa ka ranvwaye.
 • Vizitè yo dwe mete yon mask chirijikal pandan vizit yo. Nou entèdi moun mete mask ki gen valv. Y ap bay moun nan yon mask si sa nesesè.
 • Y ap evalye vizitè yo pou yo wè si yo pa prezante sentòm yo, y ap kontwole tanperati kò yo epi y ap mande yo enfòmasyon sou kontak yo petèt genyen ak ka COVID-19 yo avan yo antre.
 • Vizitè yo oblije lave men yo ak savon e ak dlo, oswa yo ka itilize dezenfektan pou men, anvan yo antre soti nan chanm moun pwòch yo a.
 • Si sa nesesè, y ap bay vizitè yo ekipman pou pwoteskyon pèsonèl (PPE) epi y ap montre yo kijan pou yo byen mete l.

Pandan Vizit Ou

 • Pasyan yo otorize pou yon gen sèlman yon vizitè alafwa ak yon total de vizitè sèlman pa jou.
 • Pasyan ki entène yo gen dwa pou yon resevwa vizit chak jou pou yon total katrèdtan, tandiske pasyan ki nan Sal Dijans yo, gen dwa pou yo resevwa vizit pou yon total dezèdtan.
 • Lè vizitè yo ap vizite yon pasyan ki entène, yo dwe kite mask la nan figi yo epi yo oblije rete nan chanm pasyan an tout pandan vizit la amwenske anplwaye lopital la mande yo soti.*
 • Vizitè yo ka pa gen otorizasyon pou yo prezan pandan operasyon yo ak nan sal rekiperasyon an.
 • Lè yon pasyan ki gen COVID-19 ap resevwa yon tretman ki jenere ayewosòl [pa egzanp., tretman nebilizatè, oksijèn ki sikile byen rapid ansanm ak Presyon Pozitif nan Vwa Respiratwa A De Nivo (BIPAP) vizitè yo ka pa gen otorizasyon pou yo prezan.

*Pou 11 Janvye 2021, vizitè Mount Sinai Queens yo ka rete sèlman de zèdtan maksimòm.

Jan Eta Nouyòk la defini sa a, gen kèk eksepsyon k ap fèt nan lè ak limit vizit yo. Eksepsyon sa yo se vizitè pou pedyatri, tranche ak akouchman, fen lavi (ki pral rive nan 23 èdtan), ansanm ak pasyan ki gen twoub koyitif oswa twoub devlopman. Direksyon lopital la ka aplike yon seri eksepsyon siplemantè si sa nesesè.

Vizitè ki pa reponn ak tout kondisyon ki mansyone anwo yo, n ap mande yo soti.

Lè Vizit Lopital yo

 • Mount Sinai Brooklyn: L ap kòmanse 13 Janvye: 4 PM - 6 PM
 • Mount Sinai Beth Israel: L ap kòmanse 11 Janvye: 4  p m - 6 pm
 • The Mount Sinai Hospital: 10:00 am - 6:00 pm
 • Mount Sinai Morningside: 12:00 pm - 6:00 pm
 • Mount Sinai Queens: L ap kòmanse 11 Janvye: 2 pm - 6 pm
 • Mount Sinai West: 10:00 am - 6:00 pm
 • Mount Sinai South Nassau: Pou 28 Desanm, vizit èdtan yo pral sispann akoz yon ogmantasyon pwopagasyon COVID-19 ki nan kominote a. Eksepsyon ki nan kontra okenn vizit la, jan sa endike anwo a, ap toujou gen tout dwa li.

Tanpri note, pou n asire sekirite pasyan, anplwaye ak vizitè yo, nou ka modifye règleman pou vizitè a. Sa gen ladann Depatman Ijans nou yo, ki ka gen restriksyon vizit nan sèten moman. Y ap afiche pano yo lè restriksyon yo aplike.

MIZAJOU SOU POLITIK POU VIZITÈ – 1/1/21

Èske m ka ale nan Sit Anbilatwa Mount Sinai yo san danje?
Aktyalize: 14/08/2020

Y ap limite vizitè nan milye anbilatwa yo pandan pandemi COVID-19 la pou asire yo respekte distans sosyal la kòmsadwa nan pratik yo selon rekòmandasyon aktyèl gouvènman an.

Vizitè yo pa ka akonpanye pasyan ki gen randevou anbilatwa ki te pwograme yo sof si yo reponn ak egzijans sa yo:

 • Pasyan ki nesesite moun ki pou ba yo sipò pandan vizit yo, pa egzanp, popilasyon pedyatrik la, pasyan onkoloji yo, popilasyon moun aje a, pasyan ki gen vizit obstetrik ak pasyan ki gen andikap entèlektyèl, koyitif oswa devlòpmantal.
 • Pasyan ki pwograme pou chiriji anbilatwa yo gen dwa ak yon sèl vizitè pou aspè admisyon pou swen yo. Vizitè a pa ka prezan pandan pwosedi a oswa pandan moman rekiperasyon an. Yo ka retounen apre operasyon an pou yo vin chèche pasyan an.

Depistaj Vizitè Avan Vizit la:

 • Tout vizitè oblije gen laj 18 lane oswa plis.
 • Nou pral fè depistaj pou sentòm COVID-19 pou tout vizitè lè yo rive nan etablisman an. Nenpòt moun ki gen sentòm COVID-19 yo oswa ki te ekspoze ak li oswa k ap viv ak yon moun yo te dyagnostike ak COVID-19 nan espas 14 denyè jou sa yo, nou p ap otorize moun sa yo pou yo antre.
 • N ap mande pou tout vizitè yo respekte règleman Eta New York yo sou karantèn nan pou sa k ap vwayaje soti nan zòn ke yo konsidere kòm “zòn sansib” yo. Si w te vwayaje ale nan yon zòn “sansib” nan 14 jou ki sot pase yo, ou pa p gen otorizasyon pou w antre.

Yon eksepsyon pou règleman sa a se:

 1. pou moun ki akonpanye yon pasyan k ap suiv yon pwosedi medikal, yon pwosedi elektif oswa ki gen yon lòt randevou ke yo pa ka ranvwaye pou yon lòt dat.
 2. pou moun ki akonpanye yon pasyan ki te vwayaje soti nan yon "zòn sansib" pou yon pwosedi esansyèl
 3. sitiyasyon kote pasyan an nan faz tèminal.

Pasyan yo ak konpayon yo dwe rete an karantèn eksepte pou vwayaj ki nesesè pou swen medikal yo a, epi kanmarad yo dwe respekte règleman vizitè yo pandan yo nan etablisman nou yo.

 • Tout vizitè dwe mete yon mask chirijikal sou nen yo ak bouch yo pandan tan vizit yo a. Si vizitè a pa gen yon mask oswa si sa l ap itilize a sal, andomaje oswa gen yon vav, lopital la ap ba l yon mask chirijikal. Nou pa otorize okenn lòt kategori mask, ki enkli, mask ak vav yo, elatriye.
 • Y ap mande vizitè yo pou yo pratike ijyèn men yo anvan yo antre nan etablisman an.

Tanpri note, pou n asire sekirite anplwaye, pasyan ak vizitè yo, nou ka modifye gid pou vizitè sant anbilatwa a.

Kisa maladi Kowonaviris 2019 (COVID-19) ye?

Maladi Kowonaviris 2019 (COVID-19) se yon maladi respiratwa (souf) Kowonaviris bay e yo te idantifye l pou premye fwa lè yon epidemi te eklate nan peyi Lachin. 

Mwen se yon pasyan ki soti nan yon lòt eta, èske mwen dispanse pou règ karantèn nan Eta Nouyòk la?

Eta Nouyòk anonse li pral fè yon eksepsyon nan règ sou karantèn li yo pou pasyan kap vwayaje vini isit, ansanm ak konpayon yo a, pou swen medikal nesesè.

Si w gen yon pwosedi oswa randevou pwograme nan Mount Sinai nan New York ki pa ka ranvwaye, ou menm ak moun sipò w la/konpayon ka vwayaje nan limit ki nesesè pou swen medikal ou, men apre sa dwe rete otreman nan karantèn.

Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou règleman karantèn New York yo sou sitwèb NYS la.

Ki sentòm li bay?

Men kèk nan sentòm COVID-19 (Aktyalize nan dat 13 me 2020, selon CDC):

 • Lafyèv (tanperati ki pi wo pase 100° Farennayt)
 • Frison
 • Souf kout oswa difikilte pou respire
 • Nouvo tous ak souf kout.san rete ki manifeste
 • Konjesyon nazal ak nen kap koule men ki pa gen rapò ak alèji
 • Malgòj
 • Vin pa pran gou oswa odè
 • Noze oswa vomisman
 • Dyare
 • Fatig (nouvo oswa yon fatig ke se pa yon pwoblèm ki la deja ki lakòz li)
 • Maltèt (nouvo oswa yon maltèt ke se pa yon pwoblèm ki la deja ki lakòz li)
 • Doulè jeneralize nan misk ak nan kò a (nouvo oswa doulè jeneralize ke se pa yon pwoblèm ki la deja ki lakòz li)

Mwen gen sentòm yo, èske m ta dwe ale kay doktè?

Eta New York la te agrandi ak anpil enèji kapasite tès dyagnostik COVID-19. Apati 1ye jiyè, tès la disponib pou tout Nouyòkè nan tout eta a.

Tès la pap chanje fason nou trete maladi w la.

Kit ou gen COVID-19 oswa yon lòt maladi sezonye tankou lagrip, men sa nou konseye w:

 • Rete chita lakay ou, epi sèl lè pou soti se si w bezwen swen medikal
 • Izole w nan yon chanm apa anndan lakay ou pou pa rete bò kote lòt moun ki nan kay la
 • Itilize yon twalèt apa, si posib; nan leka kontrè, dezenfekte twalèt la lè w fin itilize l
 • Se pou tout moun lave men yo regilyèman ak dlo e ak savon oswa ak dezenfektan pou men ki abaz alkòl
 • Jete klinèks ou fin itilize yo nan yon poubèl ki gen sache plastik ladann

Si w vle konsilte yon doktè konsènan sentòm ou yo, tanpri itilize sèvis vityèl nou an, Mount Sinai NOW kom yon premye pa. Ou ka kominike atravè mesaj tchat ak yon doktè sou telefòn entelijan w (smatfòn) oswa sou òdinatè pèsonèl ou, itilize yon apèl videyo, vizit sou entènèt, oswa Tèks-pou-Tchat. Konsa nap asire ou resevwa swen ki apwopriye. Selon yon direktiv ki soti nan Depatman Sante ak Ijyèn Mantal nan Vil New York (New York City Department of Health and Mental Hygiene), Mount Sinai Health System nan pa gen pèmisyon pou l teste pasyan ki pa gen okenn sentòm oswa ki gen sentòm lejè, pou COVID-19.

Èd pou COVID-19
Si oumenm oswa yon moun pwòch ou gen kesyon sou sentòm COVID-19 yo, sou tès yo oswa tretman yo, ou kapab voye yon tèks ki di 4-SINAI (474624) apatide nenpòt aparèy pou w jwenn repons.

Pou nenpòt kesyon w genyen apre w fin resevwa rezilta tès COVID-19 ki negatif, ou kapab rele 646-605-5959 pou w jwenn plis konsèy.

Kijan pou mwen fè tès la?

Si w gen kesyon sou tès COVID-19 – ikonpri si w bezwen konnen kilè e si w ta dwe fè tès ale nan sit nou an nan Mount Sinai Now Virtual Care. Ap gen yon medsen kap reponn tout kesyon w yo, epi lap konseye w sou tès la.

Èske m dwe mete yon mask pou m pwoteje tèt mwen?

Poutèt sèten moun ki enfekte ak COVID-19 ka pa gen okenn sentòm, Sant Kontwòl ak Prevansyon Maladi nan peyi Etazini (U.S. Centers for Disease Control and Prevention, CDC) rekòmande kounyeya pou w mete yon bagay pou kouvri figi w (tankou yon mask pou figi ke w fè oumenm lakay ou) lè w an piblik. Nou pa rekòmande pou moun mete mask ki gen valv. Mask medikal ak respiratè ki gen kalite siperyè yo fèt pou yo rezève pou travayè nan swen sante yo.

Kijan m ka pwoteje tèt mwen?

 • Itilize metòd ijyenik pou mwen w, swa ak dezenfektan ki abaz alkòl (se pou l gen omwen 60 pousan alkòl) oswa itile dlo ak savon.
 • Itilize metòd respirasyon ijyenik. Lè wap touse oswa estènye, kouvri bouch ak nen w ak yon klinèks, oswa touse nan manch ou (pa touse nan men w).
 • Pa manyen je w, nen w oswa bouch ou, sitou si w pat lave men w.
 • Evite rete toupre moun ki malad.
 • Toujou netwaye ak dezenfekte objè ak sifas moun konn manyen souvan.
 • Rete lakay ou lè w malad.

Èske yap pwograme operasyon ki pa ijan (elektif) nan lopital Mount Sinai yo?

Eta New York ap pèmèt pou nou fè operasyon elektif ke yo te oblije kanpe sou yo akòz kriz COVID-19 la. Kounyeya nou kapab fè operasyon ki pa ijan (operasyon elektif) yo nan lopital Moun Sinai Health System yo, nan klinik doktè yo ak nan sant operasyon anbilatwa yo. Ekip nou yo nan tout Sistèm Sante a ap travay pou garanti yon anviwònman ki san danje, konsa pasyan yo kapab vini pran swen yo bezwen an, ak kè poze.

Mwen vle konn plis bagay sou sa; ki kote m ka jwenn sous fyab ki pou ban m bon enfòmasyon?

Pi bon sous enfòmasyon ki gen sou viris la, se nan sitwèb CDC li ye nan www.cdc.gov. CDC founi bon jan enfòmasyon ki itil ansanm ak kesyon moun konn poze souvan ak konsèy sou vwayaj. Plis enfòmasyon disponib tou sou mountsinai.org/covid19.