Kesyon Yo Poze Souvan Sou Coronavirus (COVID-19)

Èske m ka ale Mount Sinai san danje?

Politik vizitè a pou Sistèm Sante Mount Sinai a se konsa:

Kontra Vizitè yo – Anvigè 25 Me 2021

Mount Sinai akeyi vizitè yo nan lopital yo, ni nan Sal Ijans yo, men se si vizitè yo respekte politik ki anba a. Pou vizitè nan kote nou bay swen mobil yo, tanpri al gade règleman vizitè mobil yo.

Enfòmasyon Jeneral Sou Vizitè:

 • Vizitè yo dwe gen 18 lane oswa plis. 
 • Tout vizitè yo dwe konfòme yo avèk règleman ak restriksyon vwayaj nasyonal ak entènasyonal Eta New York la.
 • Y ap fè depistaj pou vizitè yo pou gade si yo sentòm, tcheke tanperati yo epi y ap mande yo enfòmasyon kontak anvan yo antre.
 • Yo pa t pèmèt okenn ki moun yo te dyagnostike ki te gen COVID-19 nan 10 jou anvan yo oswa ki te an kontak sere avèk yon moun yo te dyagnostike ki te gen COVID-19 antre nan lopital la.
 • Vizitè yo dwe mete yon mask chirijikal pandan vizit yo a – y ap bay youn si sa nesesè.  Vizitè yo ap resevwa ekipman pwoteksyon pèsonèl (personal protective equipment, PPE) epi montre yo bon fason pou mete li si sa nesesè.
 • Vizitè yo dwe lave men yo avèk savon ak dlo, oswa itilize dezenfektan pou men, anvan yo antre ak kite chanm pwòch yo a.
 • Vizitè yo dwe kenbe mask yo nan figi yo epi rete nan chanm pasyan an pandan vizit yo a amwenske pèsonèl lopital la mande yo pou yo soti. Vizitè yo ka pa prezan pandan pwosedi, tretman ayewosòl ak nan sal rekiperasyon an.
 • REMAK: Kontra vizitè a ka modifye pou asire sekirite pasyan, pèsonèl ak vizitè yo. Nan sikonstans sa yo, anplwaye yo ka otorize yon (1) vizitè alafwa oswa entèdi tout vizitè yo pou yon ti tan.  

Adrès Ak Lè Nou Louvri:

 • Lè vizit pou pasyan ki entène pou pasyan ki granmoun yo soti 10:00 am pou rive jiska 6:00 pm chak jou.  Dpandan peryòd sa a, yo otorize de (2) vizitè granmoun chak jou pou yon sejou maksimòm kat (4) èdtan chak jou. 
 • Yo otorize yon (1) moun k ap bay soutyen epi ki an sante akonpanye pasyan obstetrik la pandan Travay ak Akouchman an. Anplis de sa, yon doula ka prezan. Vizit nan inite apre akouchman yo kòmanse soti 10:00 am pou rive 6:00 pm chak jou. Yo limite vizit yo nan kat (4) èdtan chak jou pou de (2) vizitè alafwa, sof si ekip klinik la apwouve l otreman.
 • De (2) responsab legal/moun k ap bay swen/vizitè granmoun pou chak pasyan pedyatrik yo gen dwa rete bò kabann lan alafwa ant lè vizite lopital la, ki gen ladan Inite Swen Entansif Neyonatal (Neonatal Intensive Care Unit, NICU).  Yon responsab legal/moun k ap bay swen/vizitè granmoun ka rete bò kabann lan 24 sou 24 nan tout inite pasyan yo.  Nan inite pedyatrik yo, yon responsab legal, moun k ap bay swen, vizitè granmoun ka dòmi lannwit bò kabann lan, eksepte nan NICU a. De (2) responsab legal/moun k ap bay swen/vizitè ka akonpaye yon timoun nan yon pwosedi.  Yon (1) responsab legal/moun k ap bay swen/vizitè alafwa ka nan sal rekiperasyon an avèk yon pasyan pedyatrik.
 • Yo otorize yon (1) vizitè pou pasyan ki Sal Dijans (Emergency Room, ER) pou yon maksimòm de (2) èdtan vizit chak jou. Sal Dijans (ER) yo ka limite vizitè yo pou asire sekirite anplwaye yo ak pasyan yo.
 • Yo ka akòde eksepsyon pou lè vizit ak limit yo pou fen lavi (nan lespas 24 èdtan) ki iminan ak/oswa pasyan ki gen andikap mantal oswa devlopman oswa san lidèchip lopital la pa konnen.

Y ap mande vizitè ki pa respekte tout egzijans ki anwo yo pou yo soti.

MIZAJOU RÈGLEMAN POU VIZITÈ YO – 25/05/2021

Èske m ka ale nan Sit Anbilatwa Mount Sinai yo san danje?

Aktyalize: 4/9/2021

Mount Sinai akeyi vizitè yo nan biwo pasyan ekstèn nou yo. Kontra vizitè nou an ap limite pou asire bon distans sosyal nan biwo yo sou baz rekòmandasyon aktyèl gouvènman an.

 • Pasyan yo otorize gen yon sèl vizitè alafwa
 • Vizitè yo dwe gen 18 lane oswa plis
 • Nenpòt moun ki te dyagnostike avèk COVID-19 nan 10 jou anvan yo p ap otorize antre nan biwo pou pasyan ekstèn.
 • Nenpòt moun ki te nan menm kay oswa te gen kontak pwòch ak yon moun ki te dyagnostike avèk COVID-19 nan 10 jou anvan yo p ap otorize antre nan biwo pou pasyan ekstèn
 • Anvan yon vizit, vizitè yo:
  • Dwe mete yon mask chirijikal pandan vizit yo. Mask ki gen valv yo pa otorize. N ap bay mask si sa nesesè.
  • Y ap fè yo fè depistaj pou sentòm, tcheke tanperati yo epi y ap mande yo enfòmasyon kontak anvan yo antre. Si nesesè, vizitè yo ap resevwa ekipman pwoteksyon pèsonèl (PPE) ak montre yo bon fason pou mete li.
  • Y ap mande vizitè yo pou lave men yo lè y ap antre nan etablisman an.
  • Règ sou distans sosyal yo pral aplike epi y ap mande vizitè yo pou tann deyò
   • Pou pasyan chiriji yo, yo ka mande vizitè yo pou kite apre pwosesis anrejistreman an epi pou retounen lè pasyan an pare pou yo pase pran li

Tanpri sonje, gid anbilatwa a ka modifye pou asire sekirite pasyan, pèsonèl ak vizitè yo.

Kisa maladi Kowonaviris 2019 (COVID-19) ye?

Maladi Kowonaviris 2019 (COVID-19) se yon maladi respiratwa (souf) Kowonaviris bay e yo te idantifye l pou premye fwa lè yon epidemi te eklate nan peyi Lachin. 

Mwen se yon pasyan ki soti nan yon lòt eta, èske mwen dispanse pou règ karantèn nan Eta Nouyòk la?

Eta Nouyòk anonse li pral fè yon eksepsyon nan règ sou karantèn li yo pou pasyan kap vwayaje vini isit, ansanm ak konpayon yo a, pou swen medikal nesesè.

Si w gen yon pwosedi oswa randevou pwograme nan Mount Sinai nan New York ki pa ka ranvwaye, ou menm ak moun sipò w la/konpayon ka vwayaje nan limit ki nesesè pou swen medikal ou, men apre sa dwe rete otreman nan karantèn.

Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou règleman karantèn New York yo sou sitwèb NYS la.

Ki sentòm li bay?

Men kèk nan sentòm COVID-19 (Aktyalize nan dat 13 me 2020, selon CDC):

 • Lafyèv (tanperati ki pi wo pase 100° Farennayt)
 • Frison
 • Souf kout oswa difikilte pou respire
 • Nouvo tous ak souf kout.san rete ki manifeste
 • Konjesyon nazal ak nen kap koule men ki pa gen rapò ak alèji
 • Malgòj
 • Vin pa pran gou oswa odè
 • Noze oswa vomisman
 • Dyare
 • Fatig (nouvo oswa yon fatig ke se pa yon pwoblèm ki la deja ki lakòz li)
 • Maltèt (nouvo oswa yon maltèt ke se pa yon pwoblèm ki la deja ki lakòz li)
 • Doulè jeneralize nan misk ak nan kò a (nouvo oswa doulè jeneralize ke se pa yon pwoblèm ki la deja ki lakòz li)

Mwen gen sentòm yo, èske m ta dwe ale kay doktè?

Eta New York la te agrandi ak anpil enèji kapasite tès dyagnostik COVID-19. Apati 1ye jiyè, tès la disponib pou tout Nouyòkè nan tout eta a.

Tès la pap chanje fason nou trete maladi w la.

Kit ou gen COVID-19 oswa yon lòt maladi sezonye tankou lagrip, men sa nou konseye w:

 • Rete chita lakay ou, epi sèl lè pou soti se si w bezwen swen medikal
 • Izole w nan yon chanm apa anndan lakay ou pou pa rete bò kote lòt moun ki nan kay la
 • Itilize yon twalèt apa, si posib; nan leka kontrè, dezenfekte twalèt la lè w fin itilize l
 • Se pou tout moun lave men yo regilyèman ak dlo e ak savon oswa ak dezenfektan pou men ki abaz alkòl
 • Jete klinèks ou fin itilize yo nan yon poubèl ki gen sache plastik ladann

Si w vle konsilte yon doktè konsènan sentòm ou yo, tanpri itilize sèvis vityèl nou an, Mount Sinai NOW kom yon premye pa. Ou ka kominike atravè mesaj tchat ak yon doktè sou telefòn entelijan w (smatfòn) oswa sou òdinatè pèsonèl ou, itilize yon apèl videyo, vizit sou entènèt, oswa Tèks-pou-Tchat. Konsa nap asire ou resevwa swen ki apwopriye. Selon yon direktiv ki soti nan Depatman Sante ak Ijyèn Mantal nan Vil New York (New York City Department of Health and Mental Hygiene), Mount Sinai Health System nan pa gen pèmisyon pou l teste pasyan ki pa gen okenn sentòm oswa ki gen sentòm lejè, pou COVID-19.

Èd pou COVID-19
Si oumenm oswa yon moun pwòch ou gen kesyon sou sentòm COVID-19 yo, sou tès yo oswa tretman yo, ou kapab voye yon tèks ki di 4-SINAI (474624) apatide nenpòt aparèy pou w jwenn repons.

Pou nenpòt kesyon w genyen apre w fin resevwa rezilta tès COVID-19 ki negatif, ou kapab rele 646-605-5959 pou w jwenn plis konsèy.

Kijan pou mwen fè tès la?

Si w gen kesyon sou tès COVID-19 – ikonpri si w bezwen konnen kilè e si w ta dwe fè tès ale nan sit nou an nan Mount Sinai Now Virtual Care. Ap gen yon medsen kap reponn tout kesyon w yo, epi lap konseye w sou tès la.

Èske m dwe mete yon mask pou m pwoteje tèt mwen?

Poutèt sèten moun ki enfekte ak COVID-19 ka pa gen okenn sentòm, Sant Kontwòl ak Prevansyon Maladi nan peyi Etazini (U.S. Centers for Disease Control and Prevention, CDC) rekòmande kounyeya pou w mete yon bagay pou kouvri figi w (tankou yon mask pou figi ke w fè oumenm lakay ou) lè w an piblik. Nou pa rekòmande pou moun mete mask ki gen valv. Mask medikal ak respiratè ki gen kalite siperyè yo fèt pou yo rezève pou travayè nan swen sante yo.

Kijan m ka pwoteje tèt mwen?

 • Itilize metòd ijyenik pou mwen w, swa ak dezenfektan ki abaz alkòl (se pou l gen omwen 60 pousan alkòl) oswa itile dlo ak savon.
 • Itilize metòd respirasyon ijyenik. Lè wap touse oswa estènye, kouvri bouch ak nen w ak yon klinèks, oswa touse nan manch ou (pa touse nan men w).
 • Pa manyen je w, nen w oswa bouch ou, sitou si w pat lave men w.
 • Evite rete toupre moun ki malad.
 • Toujou netwaye ak dezenfekte objè ak sifas moun konn manyen souvan.
 • Rete lakay ou lè w malad.

Èske yap pwograme operasyon ki pa ijan (elektif) nan lopital Mount Sinai yo?

Eta New York ap pèmèt pou nou fè operasyon elektif ke yo te oblije kanpe sou yo akòz kriz COVID-19 la. Kounyeya nou kapab fè operasyon ki pa ijan (operasyon elektif) yo nan lopital Moun Sinai Health System yo, nan klinik doktè yo ak nan sant operasyon anbilatwa yo. Ekip nou yo nan tout Sistèm Sante a ap travay pou garanti yon anviwònman ki san danje, konsa pasyan yo kapab vini pran swen yo bezwen an, ak kè poze.

Mwen vle konn plis bagay sou sa; ki kote m ka jwenn sous fyab ki pou ban m bon enfòmasyon?

Pi bon sous enfòmasyon ki gen sou viris la, se nan sitwèb CDC li ye nan www.cdc.gov. CDC founi bon jan enfòmasyon ki itil ansanm ak kesyon moun konn poze souvan ak konsèy sou vwayaj. Plis enfòmasyon disponib tou sou mountsinai.org/covid19.