Sant pou Swen Apre COVID

Retablisman apre yon moun te gen COVID-19 ap poze nouvo pwoblèm pou pasyan ak doktè yo. Gen anpil bagay nou pa konnen, sepandan Sant pou Swen Apre COVID (Center for Post-COVID Care) ki nan Mount Sinai ap rasanble yon ekip ki gen tout kalite espesyalis pou adrese pwoblèm ki prezante ak swen apre COVID-19. Si w te gen COVID-19, Sant la pral ba w pi bon tretman ki genyen, selon dènye sa yo konprann sou maladi a.

Mount Sinai te devan pou l te ka konprann ak trete COVID-19. Se noumenm ki te pami premye òganizasyon ki te kreye yon tès pou antikò pou n te ka idantifye moun ki geri COVID-19. Alèkile nou vin kapab itilize plasma moun sa yo pou n ede pasyan ki malad grav yo. Chèchè yo nan Icahn School of Medicine nan Mount Sinai yo ede doktè ki an premye liy yo, pou yo trete tout diferan aspè maladi a—depi sou twonbòz jiska reyaksyon enflamatwa sibit ke tout moun konnen antanke "tanpèt sitokin." Puiske COVID-19 reyaji defason ki tèlman diferan nan anpil pasyan, nou kreye ekip miltidisiplinè sa a ki met tèt ansanm pou l travay pou l pèmèt ou geri ak rejwenn sante w.

Ekspè Nan Tout Kalite Espesyalite, Kap Travay pou Swen Ou Pou lemoman, yo poko konnen ki efè COVID-19 ap genyen alontèm. Viris la ka afekte anpil sistèm diferan nan kò a—soti nan poumon pou ale nan kè pou ale nan ren yo. Sepandan, lè nou fè apèl a espesyalis ki te nan premye liy epidemi a, ou pral gen ekspè ki gen plis konesans kap disponib pou ede w. Nan ekip ou ak anplwaye klinik yo ka gen dè disiplin tankou:

 • Swen Prensipal
 • Medsin Pilmonè
 • Kadyoloji
 • Maladi Enfektyèz
 • Nefwoloji
 • Fizyatri
 • Fizyoterapi ak Ègoterapi
 • Radyoloji
 • Newosikyatri
 • Sante nan Konpòtman
 • Travayè Sosyal
 • Famasyen

Nou Trete Moun nan ann Antye, Pa Maladi a Sèlman Epòk nap viv la ba nou tout presyon—e gen moun ki pran plis presyon pase zòt. Sant la gen resous nesesè pou l ede w jere anksyete ak depresyon, Pwoblèm Twoub Pòs Twomatik (PTSD) ak lòt pwoblèm emosyonèl. Pou ka retounen "nòmal tankou anvan" ou ka oblije fè fizyoterapi, ègoterapi oswa lòt kalite sesyon sipò—kit se an gwoup, kit se endividyèl. Kèlkeswa sa w bezwen an, Sant la se yon sous tretman ki global e ki gen konpasyon.

Ou Ka Ede Nou Konprann COVID-19
Pou n ka konprann efè COVID-19 alontèm, nou bay pasyan yo opòtinite pou yo patisipe nan Mount Sinai Covid-19 Registry (Rejis COVID-19 nan Mount Sinai). Ou pa oblije patisipe, e ou pa oblije enskri w ladann pou resevwa swen nan Sant la. Sepandan, lè w enskri nan Rejis la, ou pral ede nou konprann efè COVID-19 genyen sou sante ak byennèt pasyan yo alontèm. Ansanm, n ap konbat COVID-19.

Enfòmasyon Kontak

Center for Post COVID Care
Mount Sinai-Union Square

Adrès: 10 Union Square East
New York, NY 10003
Phone: 212-844-6300