Sant pou Swen Apre COVID

Okòmansman yo te panse pasyan ki gen COVID-19 te divize an de (2) gwoup: moun ki gen sentòm grav epi ki dwe entène lopital; ak moun ki gen ti sentòm ki pa grav tankou grip epi ki geri nan kèk semèn. Kounya la nou konnen gen yon twazyèm gwoup enpòtan ki egziste: moun ki gen pwoblèm kadyak, souf kout, fatig, oswa difikilte mantal (fonksyonman) souvan pandan kèk semèn oswa mwa apre premye sentòm COVID-19 yo disparèt.

Se pou kalite pasyan sa yo te kreye Sant Swen Aprè COVID. Gen anpil bagay nou pa konnen epi gerizon COVID-19 lan lakòz yon seri nouvo pwoblèm pou pasyan ak doktè yo. Nou pran angajman pou rezoud pwoblèm sa yo ak yon ekip ki genyen yon pakèt doktè espesyalispou abòde pwoblèm ki gen rapò ak swivi COVID-19 lan. Si w pran COVID-19 lan, Sant lan pral ba ou pi bon swen yo genyen ki disponib lan, selon dènye konesans yo genyen sou maladi a.

Chak Pasyan Gen yon Fason Li Retabli Aprè COVID-19 lan

COVID-19 afekte chak pasyan nan yon fason diferan, kidonk tretman ou dwe se yon tretman ki fèt pou ou espesyalman. Byenke efè alontèm viris lan nou poko konnen yo, men nou konnen li kapab afekte plizyè sistèm ki gen nan kò ou--sòti nan poumon rive nan kè a ale nan ren yo. Se poutèt sa a nou ofri pasyan nou yo swen konplè yon gwo ekip espesyalis medikal bay ak sèvis sipò. Nou konnen chemen gerizon an kapab fè w pè, epi sa mande plizyè espesyalis, randevou ak pwosedi. Nou prezan bò kote ou--epi w pa pou kont ou nan pakou sa a. Nou pral pran randevou yo—epi kolabore ak ou pou devlope yon plan tretman ki fèt pou ou espesyal tankou:

 • Swen Prensipal
 • Medsin Respiratwa (Poumon)
 • Kadyoloji (Analiz Kadyak)
 • Maladi Kontajye
 • Nefwoloji (Medsin ki gen rapò ak Fonksyonnman Ren)
 • Medsin Fizik ak Reyadaptasyon
 • Terapi Fizik ak Reyadaptasyon
 • Radyografi
 • Newoloji
 • Newosikyatri
 • Sante Konpòtmantal
 • Travay Sosyal
 • Famasi

Sendwom COVID-19 Aprè-Ijans lan Nouvo--Men li Reyèl

Byenke sentòm aprè COVID yo se yon nouvo fenomèn, gen anpil pasyan ki dekouvri zanmi, fanmi, epi menm doktè yo pa konnen ki pwoblèm yo genyen an. Epi sa kapab fè yo pè anpil epi santi depresyon anplis presyon fizik yo santi nan kò yo an. Sepandan, done yo done di sa se yon fenomèn reyèl li ye. Gen yon pakèt pasyan ki vini epi ki di yo gen sentòm sa yo.

Gen anpil pasyan nan Sant lan gen ant 20 jiska 40 lane ki te byen pòtan (an sante), epi ki prezante ka COVID-19 ki pa twò grav (lejè). Pifò ladan yo pa te janm entène. Gen plizyè pasyan ki vini nan Sant lan yo te detekte kèk pwoblèm ki gen rapò ak COVID-19 lan, sitou nan poumon yo. Sepandan, gen plizyè yo pa kapab konnen sa ki fè yo gen sentòm sa yo—sèl yo konnen moun sa yo te gen COVID-19 lan. Gen yon teyori ki montre nan moman sistèm defans ou t ap goumen kont viris lan pandan maladi a t ap miltipliye. N ap etidye pwen komen ki genyen nan mitan pasyan yo, pandan n ap itilize done nou te rasanble nan poumon yo, kè yo, ak sèvo yo pandan n ap itilize yon sistèm radyografi ki gen bonjan presizyon pou detèmine efè COVID-19 yo. Lakay plizyè pasyan nou jwenn ti boul san tou piti nan poumon yo, kè yo, fwa yo ak sèvo yo.

“Viris lan gen plizyè efè sou kò a. Etandone viris lan pwopaje tout kote aprè li vin rive nan poumon yo, sistèm defans kò ou ale tout kote tou. Gen yon pati nan dega yo se viris lan ki fè yo menm lòt pati a se sistèm defans kò a ki fè li sou ògàn yo tou. Sistèm defans lan kòmanse kreye selil ki pou touye viris lan. Men kèk fwa selil sa yo andomaje ògàn viris lan kote li a, se prèske tankou yon domaj kolateral, se sa " Zijian Chen, MD, direktè medikal, Sant Swen Aprè COVID lan te deklare.

Trete Moun lan Nèt, se pa Sèl Maladi a

Pandemi a fè tout moun gen laperèz--men gen kèk moun nivo pa yo an pi plis pase tout lòt moun yo. Sant lan gen resous ki kapab ede ou jere laperèz ak depresyon ou genyen an, sendwom estrès aprè chòk, ak lòt pwoblèm ki gen rapò ak emosyon yo. Pou "retounen nòmal" sa kapab mande pou fè terapi fizik, terapi reyadaptasyon, oswa lòt kalite sipò--an gwoup oswa endividyèl. Nenpòt sa w ta gen bezwen, Sant lan se yon sous swen konplè epi ki chaje ak lanmou.

Louvri wout lan pou fè Rechèch epi jwenn yon Tretman pou COVID-19

Se Mount Sinai ki nan tèt dekouvèt ak tretman pou COVID-19. Chèchè nou yo te patisipe nan tès medikal yo pou vaksen Pfizer a, epi aktyèlman la a yo angaje yo nan tès pou vaksen Johnson and Johnson. Nou te fè pati premye gwoup ki te devlope yon tès antikò pou idantifye ki te geri anba COVID-19. Apresa nou te gen posibilite pou itilize plasma moun sa yo pou nou ede pasyan ki malad grav yo retabli. Chèchè yo ki nan Lekòl Medsin Icahn nan Mount Sinai yo te ede doktè ki an sèvis yo trete tout kalite pwoblèm diferan ki gen rapò ak maladi a--sòti nan fòmasyon yon kansè ale nan reyaksyon anflamasyon sanzatann yo konnen sou non "tanpèt sitokin."

Kounya la, nan Sant Swen Aprè COVID Swen, objektif se pou nou pwopoze swen ki gen bonjan teknoloji ak lanmou bay moun ki gen konplikasyon grav maladi sa a.

Enfòmasyon Kontak

Center for Post-COVID Care
Mount Sinai-Union Square
Adrès: 10 Union Square East
New York, NY 10003
Phone: 212-844-6300