Mwen gen yon pwoblèm medikal. Kouman mwen ka montre kalifikasyon mwen pou vaksen COVID-19 la?

Depi Lendi 15 Fevriye, rezidan New York ki gen pwoblèm medikal ki mete yo nan gwo risk pou konplikasyon grav nan COVID-19 la kalifye pou pran vaksen an. Lis ki anba a kòrèk depi Vandredi 12 Fevriye, men nou rekòmande pou tcheke sit entènèt Eta New York la pou mizajou yo.

 • Kansè (aktyèl oswa ki pa la ankò, ki gen ladan kansè ki gen rapò ak 9/11 (11/Septanm)) 
 • Maladi ren kwonik
 • Maladi poumon, ki gen ladan, men pa limite a maladi poumon kronik ki anpeche respirasyon (chronic obstructive pulmonary disease (COPD)), opresyon (modere-a-grav), fibwoz poumon, fibwoz sistik, ak maladi poumon ki gen rapò ak 11/Septanm
 •  Andikap entèlektyèl ak devlopman ki gen ladan sendwòm Dawonn (Down syndrome)
 • Pwoblèm kè, ki gen ladan men pa limite a kriz kadyak, maladi atè kowonè (coronary artery disease), kadyomiopati (cardiomyopathies), ak ipètansyon (tansyon wo)
 • Eta iminitè ki fèb (sistèm iminitè a febli), ki gen ladan, men ki pa limite a ògàn solid, san, oswa grèf mwèl zo; defayans iminitè; VIH; sèvi ak òmòn kòtikoyid oswa lòt medikaman ki pou sistèm iminitè ki febli; oswa pou lòt koz
 • Obezite grav (kalkil tout pwa kò moun lan oswa BMI ki nan 40 oswa pi wo) oswa obezite (BMI ki nan omwens 30 men mwens pase 40)
 • Gwosès
 • Anemi falsifòm oswa talasemi (thalassemia)Dyabèt tip 1 oubyen tip 2
 • Maladi nan Sèvo (li nwi veso sangen yo ak rezèv san ki nan sèvo a)
 • Pwoblèm Newolojik (maladi nan sistèm nève) ki gen ladan men san li pa limite a maladi Alzaymè (Alzheimer desease) ak maladi pèdi bon sans lan (dementia)
 • Maladi fwa

Depatman Sante ak Ijyèn Mantal Vil New York la (The New York City Department of Health and Mental Hygiene (DOHMH)) te voye plis konsèy pa imèl bay vaksinatè ki enskri nan New York yo sou sètifikasyon kalifikasyon pou vaksen COVID-19 la pou moun k ap soufri ak kèk pwoblèm sante. Ou pa bezwen yon lèt nan men yon founisè swen sante pou montre kalifikasyon pou vaksinasyon COVID-19 la nan Vil New York. Kalifikasyon ka demontre plizyè fason:

 • Si founisè vaksen an gen aksè a dosye medikal ou a --- sa yo pral sèvi kòm sètifikasyon pou kalifikasyon
 • Sinon, founisè vaksen an pa gen aksè a dosye medikal ou a, tanpri ranpli fòm sa a anvan ou pran vaksen ou a:
 • Sètifikasyon NYC a sou Kalifikasyon pou Vaksen COVID-19 akòz fòm Pwoblèm Medikal la.
 • Si ou bezwen plis konfimasyon sou pwoblèm medikal ou a, ou ka gen aksè a yo atravè MyChart anba ''Health Summary" (Rezime eta Sante) oswa yon ''After Visit Summary" (Rezime Aprè Vizit) ki resan

Si ou poko gen yon kont MyChart, ou ka kreye yon kont MyChart kounye a.
Si opsyon sa yo pa bon pou ou, ou ka toujou rele biwo doktè ou a epi mande yon lèt.