Sant Koleksyon Plasma nan Mount Sinai Health System

Akòz gen dè milyon moun atravè lemonn ki enfekte avèk SARS-CoV-2, viris ki lakòz maladi COVID-19 la, gen yon bezwen kritik pou devlope yon terapetik pou tretman oswa pou prevansyon.

The Mount Sinai Health System, an kolaborasyon avèk Emergent BioSolutions ak ImmunoTek Bio Centers, etabli yon Sant Koleksyon Plasma nan Mount Sinai Hospital pou avanse ak devlòpman yon tèl terapetik potansyèl. Sant la pral kolekte plasma ki rich ak antikò SARS-CoV-2 nan moun ki te refè apre yo te gen COVID-19. Yo pral pirifye plasma a an globilin ipè-iminize, ke yo pral itilize nan esè rechèch klinik nan Mount Sinai ak lòt kote pou teste kapasite l pou l evantyèlman ede anpeche ak trete COVID-19.

Pou nou montre kijan nou rekonesan anpil pa rapò ak angajman pou don plasma a ak kijan nou apresye tan ke donatè yo sakrifye pou sa, kidonk, n ap ofri kounye a yon konpansasyon $50 pou chak don yo fè ansanm ak yon bonis siplemantè ki se $100 pou chak dezyèm don yo fè.